Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Hållbarhetsbedömning

Borlänge kommuns hållbarhetsarbete grundas på visionsområdena i Strategisk plan - ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Borlänge. Hållbarhetsbedömningen för den fördjupade översiktsplanen tar utgångspunkt i visionsområdena för att på en översiktlig nivå analysera vad den föreslagna utvecklingsinriktningen kan innebära.

Syftet med hållbarhetsbedömningen är att utvärdera vilka konsekvenser den fördjupade översiktsplanen förväntas medföra. Hållbarhetsbedömningen ska också bedöma om planen möjliggör en utveckling som samstämmer med kommunens övriga styrande dokument. 

Konsekvenserna beskrivs på en övergripande nivå som motsvarar den fördjupade översiktsplanens detaljeringsgrad. Hållbarhetsbedömningen fokuserar på de aspekter som bedöms få störst betydelse för den fördjupade översiktsplanens genomförande och för allmänhetens intressen. Påverkan av den fördjupade översiktsplanen förväntas rent geografiskt ske över ett större område än planområdet, med tanke på Borlänges stora inpendling för såväl arbete som handel. 

I beräkningarna har ett tidsperspektiv på 20 år använts och de konsekvenser som planen förväntas medföra är beräknade inom den tidsramen. 

Löpande under hela arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort har Översiktsplan FalunBorlänge använts som utgångspunkt. Översiktsplanens hållbarhetsperspektiv har löpande stämts av och bejakats för att säkerställa att redan beslutade grundprinciper efterlevs. I arbetet har kompetenser från den kommunala organisationens verksamhet och bolag deltagit för att bidra med sin kompetens. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utöver en eventuell utbyggnad av dubbelspårig järnväg mellan Borlänge och Falun, vilket tidigare hanterats i Översiktsplan FalunBorlänge. I beslutet att betydande miljöpåverkan inte bedöms uppkomma har samråd skett med Länsstyrelsen som gett sitt godkännande.