Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Ekologisk hållbarhet

Vatten

Den prioriterade utbyggnadsriktningen för nya bostäder inom den fördjupade översiktsplanen sträcker sig från Skräddarbacken genom centrum mot Domnarvet och vidare till den nya stadsdelen som föreslås i Barkargärdet. Det innebär att påverkan på Badelundaåsen och dricksvattenresurserna inte kan förväntas bli särskilt omfattande och att hänsyn tagits till dessa.

För ny bebyggelse av såväl bostäder som verksamheter och industri är avsikten att dessa ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket är positivt och medför att kommunen har rådighet i frågan.

I avsnitten för ekosystemtjänster nämns att ytor som kan ta upp och buffra dagvatten är viktiga. Planen pekar dock inte ut några specifika områden som bör sparas för ändamålet inom planeringen. I det fortsatta arbetet med exempelvis den föreslagna grönplanen eller liknande arbeten bör detta ses över för att säkerställa att funktionen bibehålls även i framtiden. 

Dricksvattenresursen bedöms klara det ökade behovet som de föreslagna 4000 nya bostäderna förespås skapa inom en 20-årsperiod. För avloppsreningsverket är det dock mer osäkert huruvida kapaciteten är tillräcklig, som beskrivs i planen behöver den bevakas, förslagsvis bör det ske inom kommunens vatten- och avloppsplan. 

Ekosystemtjänster

Planen föreslår och visar i kartan ambitioner för en grön struktur med gröna kilar och områden. Det skapar möjligheter till att arbeta vidare med olika typer av skydd och utveckling av ekosystemtjänster i tätorten. I planförslaget föreslås ingen exploatering av ekologiska värdekärnor. Ekosystemtjänster som går förlorade vid exploatering föreslås i planen hanteras genom ekologisk kompensation.

Tillgången till ytor för kulturella ekosystemtjänster, som parker och friluftsområden, bedöms överlag som goda i planen. Planen föreslår en hög ambitionsnivå i planeringsinriktningarna för tillgång, storlek och kvalitet på grönområden. Några bristområden finns dock, till exempel att större park- och naturområden saknas i de södra delarna av staden, men dessa bedöms hanterbara genom framtida kompensation och utveckling, exempelvis inom utredningsområdet för Årbysänkan.  Några parker föreslås som utredning för ändrad markanvändning men dessa konflikter bedöms inte omöjliggöra en fungerande grönstruktur i ett större perspektiv. I planen finns förslag till nya skolor samt tillbyggnad av vissa befintliga skolor som kan komma att medföra intrång på närliggande grön- och parkområden, vilket ska hanteras i det fortsatta arbetet. 

Kulturmiljö

Det ska tas fram ett nytt kulturmiljöprogram alternativt ske en revidering av det befintliga programmet från 2002. Det finns modern bebyggelse som inte är med i nuvarande program, men som bör beaktas och tas med i kommande arbete. Kulturmiljöprogrammet är ett viktigt material för att synliggöra och stärka kulturmiljöerna i planeringen och bör således vara prioriterat att tas fram. Det är viktigt att bevara de äldre och karaktärsskapande miljöerna. När en revidering alternativt framtagande av ett nytt kulturmiljöprogram sker redovisas inte mer specifikt än att det ska ske under planperioden, vilket således ger en ovisshet och osäkerhet för att kulturmiljöernas skydd stärks och görs användbara i planeringen.

Områdesbestämmelser för Sör Amsberg ska tas fram och tills vidare finns rekommendationer att luta sig mot avseende tillkommande bebyggelse.

Positivt inom planen är att fastighetsägare inom områden utpekade som riksintresse för kulturmiljö ska uppmärksammas på värden som ska bevaras samt riktlinjer för befintliga och tillkommande byggnader. Viktigt att tänka på i det avseendet är hur nyinflyttade fångas upp, när fastigheter byter ägare. 

Klimatpåverkan

Planen strävar efter att stärka förutsättningarna för hållbara transporter och minskad energianvändning. Det ska ske dels genom tekniska lösningar, fossilfria energikällor samt mer energieffektiva byggnader och byggprocesser.

En mer sammanhållen stad med stärkta möjligheter till kollektivt resande samt mer utrymme för fotgängare och cyklister ska uppmuntra och möjliggöra för fler att inte åka bil.

Avfallshanteringen avses att effektiviseras och planeringen ska beakta att tillräckliga ytor avsätts för ändamålet.

Den fördjupade översiktsplanen kan enbart möjliggöra att den fysiska planeringen ger förutsättningar till allt detta. För att nyttjandet av fossila bränslen och den totala klimatpåverkan ska minskas krävs också informationsinsatser och påverkansarbete för att människor ska ändra sitt beteende. Borlänge har tidigare varit Sveriges bästa kommun avseende återvinning, sett enbart till den fysiska planeringen är det viktigt att skapa förutsättningar för att uppnå det. 

Resor och transporter

Borlänge har under lång tid fungerat som ett transportnav med en nationellt utpekad rangerbangård på järnväg där mycket gods passerar och samtidigt goda anknytningar på väg genom framförallt Väg 70 och 50 samt E16. Ett dubbelspår på järnvägen mellan Falun och Borlänge har stort värde på flera sätt, både för näringslivet men även för hela regionens attraktivitet. Genom en flytt av befintligt spår skulle värdefull mark frigöras för attraktiva bostäder, friluftsliv och turiständamål längs Runns strandområden. 

Trafikstrukturen för persontransporter har historiskt fokuserats främst på bilisterna. Den fördjupade översiktsplanen avser nu att fortsatt behålla funktionen på de större vägarna, men samtidigt i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge, ge kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik mer utrymme och prioritet på vissa platser. Kollektivtrafik ska utgöra en naturlig del vid exploatering av nya områden och finnas nära mötesplatser, skolor och arbetsplatser. Säkra och trygga anknytningar till gång- och cykelvägar ska också finnas med tidigt i planeringsprocessen.   

Planen avser att stärka konkurrenskraften för mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik samt gång och cykel jämte bilen. Det är dock viktigt att fortsatt värna transportsektorn för näringslivets utveckling.