Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Ekonomisk hållbarhet

Kommunens ekonomi

Genom en tätare och mer sammanhållen stad möjliggörs ett mer effektivt nyttjande, byggande och drift av såväl trafik som teknisk infrastruktur. För skola och vård innebär en mer sammanhållen stad också mer stabilitet i verksamheterna samt större möjligheter för elever, anställda och besökare att åka kollektivt eller gå och cykla.

Borlänge har en stark arbetsmarknad med många som arbetspendlar från omkringliggande kommuner. Genom att stärka och utveckla Borlänge med attraktiva boenden i olika former, attraktiva gröna och blåstråk samt kvalitativa mötesplatser ger den fysiska planeringen möjligheter till Borlänge att växa.  

Samhällsekonomiska konsekvenser

Den fördjupade översiktsplanen avser framförallt att utveckla Borlänge till en mer sammanhållen stad genom en tätare stadskärna med stärkta stadskvaliteter. Målet är att bygga en stad med en god blandning, dels av funktioner som bostäder och arbetsplatser, men även olika bostadsformer. Det ska finnas något som passar alla, från billigare hyresrätter till mer exklusiva bostadsrätter, flerfamiljshus och villor. Genom att blanda olika typer av boenden förväntas samhällsekonomiska värden stärkas och bidra till ett mer socialt och stabilt Borlänge som är attraktivt på ett regionalt plan.

Arbetsmarknad och näringsliv

Planen avser att skapa en tätare och mer sammanhållen stad, där dagens olika stadsdelar kopplas närmare varandra och arbetsplatser integreras i bostadsområden för att blanda funktioner. I ett sådant scenario riskerar företag med behov av stora ytor för lager och liknande att trängas ut från stadskärnan till förmån för mindre ytkrävande verksamheter. Viktigt i det här scenariot är att säkerställa och möjliggöra attraktiva områden för näringslivet i anslutning till tätorten med bra kopplingar till större vägar och järnväg. I planen finns ytor avsatta för ytkrävande industri och verksamheter, huruvida den marken är tillräcklig är svårt att bedöma. Men beredskap bör finnas för ytterligare mark i framtiden. Att ha beredskap för etableringar som kräver stora markområden och tillgång till god kraftöverföring samt möjlighet till kylning på effektivt vis har blivit allt vanligare. Att snabbt kunna hantera dessa förfrågningar kan vara en framgångsfaktor för att locka nya stora etableringar till Borlänge. 

Att säkerställa kompetensförsörjningen för att inte hindra näringslivsutvecklingen är en viktig framtidsfråga för såväl Borlänge kommun som hela regionen. Högskolan är en viktig part, som medför värdefull kompetens till regionen om vi kan knyta studenter till oss efter studietiden.

Handeln har växt sig väldigt stark i Borlänge och förväntas kunna växa ytterligare inom befintliga områden, vilket är positivt för att inte ytterligare splittra och öka avstånden mellan olika handelsområden. Handeln står inför utmaningar, bland annat genom en starkare e-handel, vilket gör att en flexibilitet i handelns utveckling kommer att krävas i framtiden. Borlänges strategiska läge med goda kommunikationer såväl på väg som järnväg samt flygplats bör kunna utgöra en konkurrensfördel i ett e-handelsperspektiv. 

Vid fortsatt planering och utveckling av handelsområdena bör arbete för att underlätta och effektivisera mer hållbara transportsätt såsom kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras.