Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Social hållbarhet

Social sammanhållning och konsekvenser för olika samhällsgrupper

En huvudinriktning för planen är att stärka och skapa bättre förutsättningar till ett socialt sammanhållet Borlänge där människor med olika bakgrund, socioekonomiska förutsättningar och möjligheter möts och delar gemensamma resurser för ett hållbart samhälle. I Borlänge finns socioekonomisk obalans inom och mellan flera stadsdelar. Vissa områden är mer socialt utsatta än andra, vilket bland annat syns i utbildningsnivå, valdeltagande, medelinkomst och ohälsotal.

En mer sammanhållen stad där olika upplåtelseformer och typer av boenden blandas samtidigt som äldre bostadsområden kopplas samman med ny bebyggelse förväntas stärka förutsättningarna till en mer socialt hållbar stad. Människor ges således bättre möjligheter att mötas och interagera för att bygga tillit och förtroende till varandra. Intentionen är att starta från centrala Borlänge mot Tjärna ängar och Jakobsgårdarna för att på längre sikt sedan även stärka kopplingarna mellan skräddarbacken och Nygårdarna.

Efter att ha utvecklat stråket mot skräddarbacken ska sedan staden i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge växa riktning mot Falun genom Domnarvet vidare till en ny stadsdel i Barkargärdet. Viktigt att komma ihåg är dock att det finns många aspekter som styr vilken den slutliga utbyggnadsordningen blir, då det även finns marknadskrafter som påverkar detta. Med bakgrund i detta är det därav svårt att förutse om utvecklingsinsatserna kommer att ske inom de socioekonomiskt mest utsatta områdena först, även om det är kommunens intention.

Planen förväntas skapa bättre förutsättningar för jämlika livsvillkor genom bland annat fler och tryggare mötesplatser, blandade upplåtelseformer för bostäder samt stärkta möjligheter till kollektivtrafik och gång eller cykel. Planen avser att skapa stadsdelar där det ska vara möjligt att bo genom livets olika perioder, från ung till gammal. Områden som dessa skapar positiva miljöer för medborgarna men kan bidra till segregation om planeringen inte sker på ett genomtänkt vis. Påverkansarbete på olika vis är viktigt för att bästa resultat ska kunna uppnås, ibland kan beteendeförändringar krävas, vilket den fysiska planeringen har svårt att åstadkomma på egen hand.   

För barn och unga bedöms planen ha positiv inverkan om byggnation av det antal skolor som planeras realiseras. Genom stärkt kollektivtrafik såväl som gång och cykelvägar förbättras förutsättningarna för barn och unga att ta sig till skola, förskola, mötesplatser, fritidsaktiviteter och grönområden. Det är också positivt för barns hälsa med mer vardagsmotion, då stillasittande blir allt vanligare. Mer rörelse förväntas förbättra både fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.  Planen syftar till att göra det enklare för barn och unga att ta sig till och från skolan på säkra och trygga gång- och cykelvägar. Ur bullerhänseende beaktas särskilt platser där barn vistas under längre perioder, vilket är positivt eftersom forskningen säger att barn är extra känsliga för buller.

För att slutligen uppnå allt detta krävs utöver förutsättningar inom den fysiska planeringen, även påverkansarbete och kommunikation för att få människor att ändra sitt beteende. 

Risker och störningar

Längs transportleder för farligt gods finns alltid risker för brand och explosioner vid olyckor. Inom ramen för planen har lämpliga åtgärder för att minimera risker utretts med syfte att hitta en nivå där riskerna är begränsade och bedöms rimliga. Genom att vidta åtgärder i de områden som ingått i utredningarna och följa övriga riktlinjer som finns inom framtaget material kan risker och störningar hanteras på ett acceptabelt vis. 

Vissa kraftledningar föreslås grävas ned, vilket skulle ha en positiv inverkan på närområdet, även om man idag inte direkt vet vilken inverkan högspänningsledningar har på sin omgivning. För större industrier finns också riskanalyser framtagna som anger skyddsavstånd och åtgärder att vidta för godtagbar risknivå.

Borlänge är en transportnod och trafik på såväl väg som järnväg medför höga bullernivåer utmed de stora trafiklederna. I planeringen är det således viktigt att vidta åtgärder för att bullernivåerna ska kunna anpassas till uppsatta gränsvärden. Att särskilt beakta bullernivåer på platser där barn vistas under längre perioder är viktigt då barn och unga förväntas ta störst skada av buller.

På gatorna, i centrala Borlänge framförallt stationsgatan har gränsvärdena för luft tillfälligt överskridits tidigare. En flytt av busstorget från stationsgatan skulle sannolikt leda till en bättre luftsituation, då detta är området där störst problem med luften funnits.