Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Om planen

Den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort beslutades av kommunfullmäktige 2018-05-08, §102. I maj 2015 fick plan och markkontoret i uppdrag av dåvarande näringslivs- och planutskottet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort, med utgångspunkt från den antagna gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge.

Borlänge och Falun har arbetat parallellt med respektive fördjupad översiktsplan för de båda tätorterna. På så vis har vi utbytt erfarenheter, dragit nytta av varandra samt haft kontinuerliga avstämningar under arbetets gång. 

I processen att ta fram den fördjupade översiktsplanen har kompetenser inom hela kommunkoncernen involverats i olika omfattning. Borlängeborna och andra aktörer som kan beröras eller påverkas av planen har haft möjlighet att lämna synpunkter på planen vid två tillfällen. Först under samrådet och sedan under utställningen. Intresset har varit stort under arbetet och vi vill återigen passa på att tacka alla er som engagerat er och lämnat in synpunkter på planförslagen.