Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Arbete efter antagande

Den fördjupade översiktsplanen föreslår att ett antal följdutredningar och arbeten tas fram. I följande kapitel listas dessa tillsammans med redan pågående arbeten av strategisk karaktär.

Den fördjupade översiktsplanen redovisar en översiktlig strategi för mark- och vattenanvändning. I vissa frågor är den fördjupade översiktsplanen dock inte tillräcklig, varpå det krävs ytterligare utredningar och fördjupningar för att fastlägga kommunens övergripande strategi. Några av dessa utredningar finns redan uppdrag på.  Andra utredningar är en direkt följd av den fördjupade översiktsplanen, beslut för att starta upp dessa arbeten och utredningar tas inte i den fördjupade översiktsplanen, utan kräver särskilda beslut i annan ordning.