Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Kommande arbete

Beslut för att starta upp nya arbeten som den fördjupade översiktsplanen pekar ut ska fattas löpande för prioritering och anpassning till verksamhetsplanerna. Plan- och markkontoret ansvarar för att uppdrag om genomförande av nedan listade arbeten fattas av politiken.

Utredningsområden direkt kopplade till FÖP Borlänge tätort

Bostäder

 • Centrum
 • Jakobsdalen (pågår)
 • Hagalund/Stadshuset
 • Domnarvet
 • Öster om Barkargärdet
 • Skräddarbacken/Nygårdarna
 • Åkershem

Trafik

 • Centrum-Norra Backa-Kupolen-Framtidsdalen-Jakobsgårdarna
 • Resecentrum - Centrum - Kvarnsvedsvägen/Siljansvägen
 • Hagalund - Ringen - Domnarvet - östra Barkargärdet. 

Skola

 • Östermalmsgården/Mjälga skolan
 •  Tjärnaskolan

Park

 • Årbysänkan

Övriga arbeten/utredningar med koppling till FÖP Borlänge tätort

 • Framtagande av nytt alternativt revidering av befintligt kulturmiljöprogram
 • Framtagande av områdesbestämmelser för riksintresseområdet för kulturmiljö i Sör Amsberg

Kom ihåg:

 tills dess att områdesbestämmelser antagits finns följande rekommendationer att utgå ifrån:

Endast enstaka ny bebyggelse tillåts inom byområdet. Bebyggelse som hindrar utblickar mot det öppna odlingslandskapet tillåts inte. Uthusbyggnaderna bidrar starkt till byns karaktär och det är angeläget att de behålls. Vid ny-, om- och tillbyggnad och reparationer är det viktigt att åtgärder anpassas till den äldre bymiljön:

 • Hus bör ha träfasad med röd slamfärg (falu rödfärg)
 • Tak bör vara sadeltak med röda takpannor, och taklutningen bör vara mellan 27-34 grader
 • Fönster bör vara stående rektangulära och gärna försedda med spröjs
 • Breda, låga bostadshus, garage och uthusbyggnader bör undvikas. Garage bör inte byggas ihop med bostadshus
 • Husens entréer bör vara vända in mot gården, inte ut mot byvägen.

Odlingslandskapet bör hållas öppet.

 • Grönstrukturplan/Grönplan
 • Utreda alternativ för komplettering till Fågelmyra återvinningscentral
 • Bullersaneringsprogram
 • Utredning av samhällsnytta för flytt av järnväg
 • Rutin för att bedöma jordbruksmarkens brukningsvärde
 • Friluftsplan