Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Samrådsredogörelse och särskilt utlåtande

I processen att ta fram den fördjupade översiktsplanen har kompetenser inom hela kommunkoncernen involverats i olika omfattning. Borlängeborna och andra aktörer som kan beröras eller påverkas av planen har haft möjlighet att lämna formella synpunkter på planen vid två tillfällen, samråd och utställning.

Kommunstyrelsen fattade beslut om samråd för den fördjupade översiktsplanen 2017-01-30, § 11. Samråd genomfördes under februari till april 2017. Under samrådet inkom över 100 yttranden från bland annat myndigheter, föreningar och Borlängebor. Samtliga yttranden och svar finns samlade i samrådsredogörelse för fördjupad översiktsplan Borlänge tätort.

Samrådsredogörelsen Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter samrådet arbetades innehållet om på ett flertal punkter utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsen fattade sedan 2017- 11-07, § 210, beslut om utställning och godkännande av samrådsredogörelse. Utställningen genomfördes november 2017 – februari 2018. I särskilt utlåtande finns samtliga inkomna yttranden från utställningen sammanställda och besvarade.

Särskilt utlåtande Pdf, 894.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Avslutningsvis  vill vi tacka alla för det stora engagemanget såväl genom formella yttranden som via sociala medier.