Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Översiktsplan för hela kommunen

Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. En översiktsplan är inte juridiskt bindande.

I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar. Hur kommunen tänker tillgodose riksintressen ska redovisas särskilt. Planen täcker hela kommunens yta.

Borlänges kommuntäckande översiktsplan är från 2014 och togs fram tillsammans med Falun, Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster. Den visar hur kommunerna ser på utvecklingen cirka 20 år framåt.

Fördjupad översiktsplan

En översiktsplan kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort. Det är en sådan fördjupning som nu håller på att tas fram för Borlänge tätort. I Översiktsplan FalunBorlänge finns ingen detaljerad redovisning av hur marken ska användas i tätorten. Men den innehåller planeringsinriktningar och rekommendationer för den fördjupade översiktsplanen.

Samråd och utställning

När kommunen tar fram en översiktsplan ska man samråda med bland andra länsstyrelsen, regionala organisationer och grannkommuner. Kommunmedborgarna ska också ges chansen att säga sin mening.

Samrådet ska dokumenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs de ändringar kommunen anser befogade. Sedan ställs det slutliga förslaget ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.