Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är variationen i naturen, inom arter, mellan arter och av ekosystem. Mångfalden av växter och djur ligger till grund för att ekosystemen ska fungera och skapar förutsättningar för de andra ekosystemtjänsterna.

En variationsrik blå- och grönstruktur skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Miljöer med stor artvariation är i regel mindre känsliga för naturliga eller mänskliga störningar som t.ex. klimatförändringar eller extremväder. Biologisk mångfald är ett av fundamenten till fungerande ekosystemtjänster och det är därför viktigt att biologisk mångfald värnas även i stadsmiljö.

Genom att i planeringen jobba för att skapa och bevara grön- och blåområden med en hög biologisk mångfald bidrar vi till att göra stadsmiljön mer motståndskraftig för störningar och vi kan dra nytta av ekosystemtjänster. Det är även av betydelse att områden inte är för små och att de är sammanhängande genom blå och gröna stråk, för att växter och djur ska kunna överleva och sprida sig mellan olika områden. Behovet av stråk skiljer sig mycket mellan arter beroende på deras spridningskapacitet och ekologiska behov. Generellt är en variation av naturvärdesskapande strukturer utifrån lokala förutsättningar något som kan eftersträvas i gröna stråk och kilar, ett bra exempel är att skapa varierade gröna kantzoner längs ett vattendrag.

I synnerhet ska de värdekärnor som pekas ut i fördjupade översiktsplanen bevaras, men utifrån ett större ekosystemtjänstperspektiv fyller även övriga områden ett värde. Vid förvaltning av blå och gröna områden och vid exploateringar måste därmed även aspekten att bevara och utveckla biologisk mångfald finnas med som en naturlig del. Naturvärdesinventeringar ska genomföras inför exploateringar och där det bedöms lämpligt ska de göras enligt SIS standard SS 199000:2014.

Variations- och artrika miljöer är ofta även miljöer som stimulerar till naturupplevelser och har därmed även kopplingar till de kulturella ekosystemtjänsterna. Exempelvis vid nyanläggning av parker och upprustning av parker ska åtgärder som gynnar biologisk mångfald prioriteras. Pollinerande insekter som är en förutsättning för mycket av vår matproduktion gynnas också av varierade miljöer och miljöer som främjar en hög biologisk mångfald. I tätorten finns många gamla träd, något som till stor del saknas i det övriga landskapet. Äldre träd (100 år och äldre) är karaktärsskapande och betydelsefulla för vissa hotade arter. Det är viktigt att bevara och förvalta stadens trädbestånd för en väl fungerande succession och artsammansättning så det går att ersätta träd som försvinner och bevara de värden som finns.

Förutom nyttan som biologisk mångfald bidrar till finns även en etisk aspekt i bevarandet av arter och deras livsmiljöer. Naturen har ett egenvärde som inte är avhängigt att vi har en direkt nytta av den.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Flera naturområden med höga natur- och rekreationsvärden saknar idag långsiktigt skydd och skötsel. För att säkerställa dessa områden bör de ges skydd i form av till exempel naturreservat. Där naturreservat ej är möjligt kan avtal skrivas för allmänhetens nyttjande och skötsel anpassas för att stärka natur- och rekreationsvärden. Arbetet med dessa områden kan ske på olika sätt till exempel genom samarbete med markägare, markköp, naturskydd och anpassad skötsel.
  • Flera värdefulla naturtyper, till exempel sandmiljöer och lövskog, förekommer i spridda mindre ytor i Borlänge tätort. Helhetsvärdet av dessa miljöer bör värnas i planeringsprocesser.
  • Gamla träd (100 år och äldre) är viktiga för hotade arter samt är även karaktärsskapande för Borlänge tätort. Bevarande av dessa träd bör prioriteras.
  • För att utveckla biologisk mångfald i tätorten behöver artrika miljöer nyskapas och skötsel av befintliga grönområden anpassas.