Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Grön och blå struktur

Trädgårdar, parker, ängar, skogar och all annan mark som det växer på utgör tätortens gröna struktur. På samma sätt bildar Dalälven, Lusbäcken, Tunaån och alla andra små vattendrag och vattensamlingar en blå struktur – vattensystemen hänger ihop. Alla delar bidrar på sitt sätt till en bra livsmiljö för oss människor samt djur och växter.

Det finns mycket grönska i Borlänge tätort. Men för att fungera bra behöver den gröna och blå strukturen hänga ihop och bilda ett nät av gröna områden och vattendrag. På samma sätt som gator och vägar måste hänga ihop för att trafiksystemet ska fungera. Större och mindre parker och naturområden behöver bindas ihop med gröna stråk och kilar.

Gröna stråk och kilar kan vara allt från en gång- och cykelväg med en smal plantering vid sidan, till ett bredare skogsområde med stigar igenom. Stråk kan vara utformat för att vi människor ska gå eller cykla där. Det kan innehålla sittplatser och mindre lekplatser. Nygårdsravinen är ett exempel på ett sådant stråk. Det kan också vara stråk för att möjliggöra att djur och växter ska kunna förflytta sig mellan olika större parker eller naturområden. Vissa gröna stråk och kilar har svaga kopplingar mellan varandra och är smala inom vissa delar.

Borlänges natur och parker ska bidra till en attraktiv miljö att bo och vistas i för borlängebor och besökare samt till ett hållbart samhälle. Kvaliteterna för den blå och gröna stukturen inom planområdet ska utvecklas, framförallt ur ett ekologiskt och socialt perspektiv samtidigt som vi bygger ett större och tätare Borlänge. 

Borlänge är redan idag en grön stad med ett rikt växt- och djurliv, men vi ska bli bättre på att synliggöra, ta tillvara och utveckla ekosystemens tjänster och funktioner. Genom en god spridning av grön- och vattenområden av tillräcklig storlek och koppling mellan varandra kan ekosystemtjänster nyttjas och utvecklas över tid. Tätortens grön- och vattenområden, kilar och stråk ska skötas så att ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster gynnas samt för att främja kunskap och förståelse för vår natur och miljö. Även bostadsgårdar och annan tomtmark har betydelse för den gröna strukturen. Kommunen kan uppmuntra enskilda fastighetsägares ambitioner till att stärka ekosystemtjänster genom exempelvis bygglovsprocess, informationsmaterial och vid markanvisning.

Med god tillgång till parker och naturområden nära borlängeborna och besökare skapas ett rikt och hälsosamt stadsliv. Park- och naturområden med rika och varierade upplevelser och aktiviteter tillgängliga för alla främjar folkhälsa, sociala interaktioner och social sammanhållning. Sammanhängande grön- och vattenstråk ska upplevas som inkluderande miljöer att vistas i och erbjuda trygghet, välbefinnande och inspiration.

På kartan visas grön och blå struktur, de gröna respektive blå pilarna visar stråk eller samband som finns idag.


Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Ekosystemtjänsterna ska användas som ett verktyg i den fysiska planeringen för att dra nytta av dess funktioner och värden, såväl ekologiska som sociala.
  • Vid förändrad markanvändning ska ekosystemtjänster utredas och behov av kompensationsåtgärder ska bedömas och genomföras.
  • Stråk och kilar bör stärkas och beaktas vid exploateringar för att skapa en sammanhängande grön- och blåstruktur.