Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Parker och friluftsliv

En god tillgång av parker, grön- och vattenområden som är lätta att nå och som upplevs som trygga och attraktiva skapar förutsättning för människor att ägna sig åt fysiska och sinnliga utomhusaktiviteter i vardagen. Gröna och blå frågor lyfts allt mer i stadsplaneringen i takt med att kunskap och förståelse för dess betydelse i arbetet med att bygga en attraktiv och hälsosam stad ökar.

För att möta behovet från en ökad befolkning då tätorten växer och förtätas är det viktigt att strategiskt lokalisera, dimensionera och utveckla de framtida och befintliga parkerna, naturområdena och vattenmiljöerna inom tätorten. Det ska finnas ett kvalitetstänkande som genomsyrar planering, utveckling och förvaltning av parker, grönområden och vattenmiljöer.

Att skapa förutsättningar för människor att mötas är viktigt i planeringen och utvecklingen av tätorten. Det ökar upplevelsen av trygghet och bidrar till ett Borlänge som är attraktivt att bo och vistas i.

Parker och torg är demokratiska platser som lockar olika människor oavsett ålder, etnicitet och inkomst. Dessa platser bidrar till ökad integration och social sammanhållning. Tätortens gröna mötesplatser ska vara varierade, välkomnande och tillgängliga. De ska locka människor att stanna upp och uppmuntra till möten, spontana aktiviteter och upplevelser. Liv och rörelse är en viktig del av Borlänge tätorts karaktär och identitet.

Platser och områden som upplevs som tysta i parker och naturområden ska värnas för att ge tillgång till upplevelser av tystnad, ostördhet och rofylldhet som ger borlängebor möjlighet till rekreativa upplevelser och återhämtning.

I den fysiska planeringen ska behov av parker, grön- och naturområden vara en utgångspunkt. Dessa ytor bör planeras in i förtätningen och utbredningen av tätorten. Riktlinjerna för tillgång till park, grön- och naturområden som finns nedan ska användas i planering, utveckling och förvaltning av den blå och gröna strukturen. Eftersträva max 300 meter till närmsta grönområde från bostad, förskolor, grundskolor och arbetsplatser. Närheten har stor betydelse för nyttjandegraden. För barn, personer med funktionshinder, äldre eller sjuka är närheten avgörande. Att ha nära till rekreativa platser minskar stillasittandet och har stor betydelse för folkhälsan. Vistelse i natur och park har visat sig kunna ha en uppbyggande effekt.

Parker

Det finns många fina parker i Borlänge. De är gröna oaser i staden, för både sport, lek och upplevelser. I centrum finns flera mindre parker med blomplanteringar och lekplatser. Liljeqvistska parken är en liten stadspark mitt i centrum.  Längre ut finns större parker såsom sportfältet och bananparken med möjligheter till aktiviteter som bollsport och promenader.

Sportfältet är ett stort rekreationsområde, som också ligger centralt.

Det är viktigt att långsiktigt främja och utveckla en mångfald av parker, grön- och vattenområden i olika storlekar, med olika funktion och innehåll. De bör vara jämt och strategiskt utplacerade i ett större sammanhang och sammanlänkade genom blå och/eller gröna stråk. För att ge förutsättningar för folkliv och återhämtning är parkernas läge, nåbarhet och storlek viktigt. Frågorna kring grönområdens kvalitéer och utveckling ska hanteras i planeringsprocesserna. Program och strategier för bevarande, vård och utveckling behöver utarbetas, som en del i planering och prioritering av drift och investering. Det kan vara gestaltnings och kvalitetsprogram i eller efter detaljplaneskedet eller det kan vara parkprogram med strategier i förvaltningsskedet. Parkernas kvalitet och funktion bör anpassas till Borlängebors efterfrågan och behov av olika aktiviteter och upplevelser. Arbetet kring utveckling av parker och andra grönytor ska göras med delaktighet av Borlängeborna.

Parkerna kan delas upp i olika kategorier:

 • Grannskapsparker: ska fylla de vardagliga behoven för livet närmast bostaden. Hit räknas offentliga platser närmast bostaden, inte rena gårdsmiljöer. Parken ska fungera för daglig användning och ha ett basutbud för lek, samvaro och rörelse. I grannskapsparken finns lekplats, ytor där man kan spela boll, pulkabacke, sittplatser, lummighet samt möjlighet att ta en minipromenad.  Skogsområden kan vara en del av parken. Innehållet ska locka alla åldrar. Det ska vara säkert och tryggt att ta sig till parken. 

Riktvärde:

  • ca 2 ha och avstånd 300 m. Flera mindre parker kan tillsammans bidra till måluppfyllelse om målet inte nås på annat sätt. Prioritera måluppfyllelse i områden med många boende.
 • Stadsdelsparker: med ett rikare innehåll erbjuder utflyktsmål i stadens olika delar. I stadsdelsparken finns olika typer av spontanidrott som olika typer av bollspel, kanske utegym, större stadsdelslek, samlingsplatser och promenadområden i lummig miljö. Gärna även odlingsmöjligheter. Skogs/naturområden kan vara en del av parken. Innehållet ska locka alla åldrar. 
  • Riktvärde: Ca 8 ha och 1200 m från bostaden. Innehåller med fördel delar av naturkaraktär. Prioritera måluppfyllelse i områden med många boende.
 • Stadens park: är speciellt värdefulla parker som har egenskaper utöver de som nämns ovan.  De har unikt innehåll och/eller läge, ofta ett kulturvärde.  De är av intresse för alla borlängebor, kanske till och med turister. En stadspark kan även vara flera mindre parker som tillsammans har ett unikt värde eller har potential att utveckla ett unikt värde.

För att klargöra och ytterligare utreda hur Borlänges grönstruktur ska utvecklas och förvaltas inom kulturella ekosystemtjänster ska en grönstrukturplan tas fram. Eventuella markkonflikter i förhållande till övriga ekosystemtjänster behöver visas för att skapa en balans och tillgodose olika intressen.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftsliv och rekreationsområden

Det finns flera områden för friluftsliv inne i Borlänge tätort. Begreppet friluftsliv innebär aktiviteter som bedrivs utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. På Hönsarvsberget och i Mellsta finns skogar att vandra och motionera i samt plocka bär och svamp. Vid Bysjön och utmed Tunaån finns fina vandringleder genom odlingslandskapet. Det finns spår för skidåkning och löpning, och i sjöar och åar kan man bada och paddla. Hönsarvsberget och Mellsta är viktiga områden för friluftslivet och redovisas som rekreationsområden redan i Översiktsplan FalunBorlänge. Andra områden som föreslås utvecklas vidare som rekreationsområden är bland annat Tjärnaberget, Bysjöområdet och Islingbyholen.

Flera naturområden i Borlänge tätort är skyddade som naturreservat. Ett naturreservat är ett område som skyddas för att bevara speciella djur, växter eller miljöer. Det kan också vara ett område som är särskilt viktigt för friluftslivet. I naturreservaten finns ofta stigar och skyltar som berättar om området. Frostbrunnsdalen, Älvravinerna och Båtstad- Mellsta är några av våra mest besökta reservat.

Flera viktiga rekreationsområden saknar idag långsiktigt skydd och skötsel.  Arbetet med dessa områden kan bedrivas på olika vis till exempel genom avtal med markägare, anpassade skötselplaner eller skydd. En friluftsplan ska tas fram för att tydliggöra Borlänge kommuns ambitioner för friluftslivet.

Naturpedagogik

Det är viktigt att ge Borlängeborna möjlighet att komma nära och studera växter, djur och ekosystem inom tätorten. På det sättet ökar kunskapen och förståelsen för varför vår natur är viktig att bevara och ta hand om. Därför ska betydelsefulla grön- och vattenområden med naturpedagogiska värden bevaras och utvecklas.

Särskilt parker och grön- och vattenområden i närhet av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor har ett stort värde som pedagogisk resurs och är platser där naturförståelse kan grundläggas och utvecklas.

Odling

Intresset för att odla sin egen mat växer. Odling gör städer till vackrare, intressantare och mer hållbara platser. Odlingen kan bedrivas på olika sätt, i parker, odlingslotter, i växthus och på platser i staden där det idag saknas grönstruktur. Idag finns odlingslotter i Tjärna ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren samt vid Tjärnaheden. Det finns inga kommunala koloniområden i Borlänge idag (odlingslotter med stuga) och det är lång kö till befintliga odlingslotter. Även på skolor och förskolor är det viktigt att det finns plats att odla. Kommunen bör arbeta aktivt för att främja odling och producerande ekosystemtjänster i tätorten genom planering och förvaltning.

Motion och idrott

Borlänge har gott om platser där man kan motionera och idrotta. Bergebo, Sportfältet och Mellsta är exempel på sådana områden. Med fler innevånare kan kapaciteten på anläggningarna behöva ökas.

Planeringsinriktningar

 • Bevara och utveckla god tillgång till olika typer av parker, natur- och vattenområden via planprocesser och förvaltning.
 • Parkers och naturområdens kulturella och sociala värde samt betydelse för folkhälsan ska konsekvensbedömas innan beslut tas om förändrad markanvändning.
 • Parker och natur- och vattenområden ska vara attraktiva, innehållsrika och tillgängliga för Borlängeborna.
 • Grönstrukturplan för Borlänge tätort ska tas fram för att klargöra kommunens ambitionsnivå för de kulturella ekosystemtjänsterna.