Etablera i Borlänge

Är du intresserad av att etablera dig i Borlänge eller har ditt befintliga företag i kommunen nya behov? Då är du välkommen att höra av dig till vår etableringsservice. Oavsett om du har din verksamhet i Borlänge idag eller inte, så finns det några saker som kan vara bra att fundera på innan du tar kontakt med oss.

 • Söker du mark att bygga på eller är befintliga lokaler ett alternativ?
  Kanske är du öppen för båda alternativen.
 • Hur ser behovet av yta ut?
  Fundera både på hur stora lokaler du behöver samt hur stor yta utvändigt som är lämpligt för din verksamhet.
 • Vilka specifika behov krävs för din verksamhet?
  Det kan handla om takhöjd eller att verksamheten behöver ligga i närhet till något.
 • Finns det något särskilt område i Borlänge som skulle passa din verksamhet bättre?
  Genom att fundera på lokalisering blir det enklare att se vad som finns tillgängligt.


Beroende på vilken typ av lokal eller mark som efterfrågas kan kommunen bistå på olika sätt. Om det gäller kommunal mark kan du som intressent tillsammans med kommunen inleda en etableringsprocess enligt beskrivningen nedan. Om det handlar om mark eller lokaler som ägs privat kan kommunen förmedla kontakutppgifter till aktuell fastighetsägare.

När intressenten formulerat sitt behov och tagit kontakt med kommunen påbörjas kommunens arbete med att ringa in vad det är för typ av mark som efterfrågas, vem som äger marken och om den är detaljplanelagd för ändamålet.

Så fungerar etableringsprocessen

Anmäl ditt intresse

När du som intressent av mark kontaktat vår etableringsservice och berättat närmare om vad du söker och vilka behov du har så registreras du som en intressent för mark som ägs av Borlänge kommun, både mark som finns tillgänglig idag och för framtida möjligheter. Utifrån den information intressenter lämnar görs sedan en bedömning om vilken aktör som utifrån särskilda skäl är lämplig för vidare diskussioner gällande tillgänglig tomt.

Särskilda skäl som motiverar val av exploatör varierar för mark på olika platser. Vid bedömning tittar kommunen alltid på hur omgivningen ser ut samt gör en helhetsbedömning över vad som är lämpligast för platsen.

Om en ny detaljplan krävs för att marken ska kunna anvisas till det efterfrågade ändamålet påbörjas detaljplaneprocess genom ansökan om planbesked. Om marken redan är planlagd för efterfrågat ändamål kan etableringsprocessen påbörjas direkt.

Detaljplanering

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning.

Det kan till exempel vara vilken mark som får användas för bostäder eller för park samt vilken typ av verksamheter som får byggas, så som industri eller handel. Detaljplanen kan också bestämma hur stora byggnaderna får vara, hur de ska se ut och hur marken ska ordnas. När man söker bygglov inom ett område där det finns detaljplan måste bygglovet uppfylla de bestämmelser som finns på plankartan.

Etableringsprocessen börjar om du blir erbjuden mark

När Borlänge kommun finner en intressent aktuell för vidare diskussioner gällande tillgänglig tomt skickas en tomtkarta till intressenten som sedan inkommer med en situationsplan. Situationsplanen är sedan en del i bedömningen om vilken intressent som är lämpligast för platsen. När kommunen efter bedömning gjort sitt val av exploatör blir denne erbjuden att skriva ett markanvisningsavtal för tillgänglig mark i dialog med medarbetare på Strategi- och exploateringskontoret.

Markanvisning

Ett markanvisningsavtal innehåller pris vid försäljning och krav på byggnation/genomförande av projektet. Avtalet innebär att intressenten har förhandlingsrätt med kommunen om marken under 6 månader. Inom dessa sex månader ska bygglov vunnit laga kraft och köpekontrakt vara tecknat.

Under de 6 månaderna bör intressenten därför söka bygglov och nybyggnadskarta i god tid, då det tar upp till 10 veckor från att fullständiga handlingar lämnats in till dess att bygglov vinner laga kraft. Intressenten bör innan dess även ha visat tänkt bygglovsansökan till medarbetare på Strategi- och exploateringskontoret för ett godkännande.

Köpekontrakt och fastighetsbildning

När bygglovet vunnit laga kraft skrivs köpekontrakt och fastighetsbildning genomförs. I vissa fall ansöks det om fastighetsbildning redan vid markanvisningen, då framgår det i avtalet att intressenten tar kostnaden om ansökan senare dras tillbaka.

Byggnation och köpebrev

Intressenten ska ha byggt färdigt och uppvisa slutbesked inom två år. Detta är kopplat till vite. Denne har också överlåtelseförbud till dess att byggnadskrav är uppfyllda, även detta kopplat till vite.

När byggnadskravet är uppfyllt får intressenten köpebrev och fastighetsbildningen blir klar (om detta inte redan är klart sedan tidigare).

Informationsfilm om planbesked.