Borlänge kommuns logotyp

Att använda massor

Om du planerar att använda avfall eller jordmassor för anläggningsändamål, t ex för vägbyggnad, bullervall eller som utfyllnadsmaterial kan du vara skyldig att göra en anmälan till miljönämnden.

Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark, vattenområde eller grundvatten. Det kan vara svårt att väga in alla faktorer och göra bedömningen av förorenings-risken. Kontakta därför miljökontoret i god tid för att få hjälp och råd.

För att få använda avfall i anläggningsändamål krävs att följande kriterier uppfylls:

  • Åtgärden ska ha ett tydligt syfte.
  • Mer avfall än vad som behövs för konstruktionen ska inte användas.
  • Avfallet ska ersätta andra massor som skulle ha transporterats till platsen om inte avfallet fanns att tillgå.
  • Uppläggningen ska vara av engångskaraktär, vara permanent och själva uppläggningen pågå under en begränsad tid.

Anmälan ska lämnas till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälan miljöfarlig verksamhet, avfallsbehandling Pdf, 649.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan återvinning av avfall för anläggningsändamål Pdf, 532.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om Avfall för anläggningsändamål.pdf Pdf, 162.5 kB, öppnas i nytt fönster.