Borlänge kommun

Förorenade områden

Förorenade områden kan vara alla slags områden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Föroreningarna kan finnas ovan mark, i mark, i grundvatten, i vattenområden eller i sediment, i en byggnad eller anläggning.

Ansvarig för utredning och eventuell efterbehandling av förorenade områden är i första hand den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller vidtagit åtgärd som orsakat föroreningen. Detta gäller dock inte om verksamheten upphört innan den 1 juli 1969.

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandling är fastighetsägare ansvarig om man förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999. När det gäller förorenade områden där verksamheten upphört innan 1 juli 1969 har regeringen avsatt pengar till utredning och efterbehandling av sådana områden. Pengarna fördelas av respektive länsstyrelse.

Hos länsstyrelsen Dalarna kan man få uppgifter om vilka potentiellt förorenade områden som identifierats i länet.

Länsstyrelsen om förorenade områden Länk till annan webbplats.

Anmälan

Den som brukar eller äger en fastighet ska genast meddela miljökontoret om man upptäcker en förorening på fastigheten.

Innan man vidtar efterbehandlingsåtgärder i ett förorenat område ska en anmälan göras till miljökontoret.

Underrättelse om upptäckt av förorening eller allvarlig miljöskada Pdf, 438.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förorenade områden - anmälan efterbehandling Pdf, 571 kB, öppnas i nytt fönster.

Efterbehandlingsprojekt 

Bysjön

Mellan 1920-1959 drevs ett stort sågverk i Bysjön med vedupplag, impregnering och bangård. Under samma tid framställdes tjära, kol, sprit, acetat och liknande produkter i en fabrik på området. Efter sågverksindustrins nedläggning användes en av byggnaderna till förbränning av hushållsavfall. Tre deponier för aska, industriavfall samt hushållsavfall har under åren anlagts i området. Idag består området av bostäder, strövområde, industriell verksamhet samt övningsområde för Räddningstjänsten.

Många års industriell verksamhet har oundvikligen lämnat spår i marken. Området har undersökts i tre omgångar. 2009 genomfördes en översiktlig markundersökning som visade förekomst av en rad föroreningar så som metaller, dioxin och PAH:er i olika delar av området. Detta gjorde att kommunen under 2010 gick vidare med en fördjupad undersökning, en så kallad förstudie. Förstudien visar att Bysjöns vatten inte innebär någon risk för miljö eller hälsa samt att marken i anslutning till förskolan Furulundsgården är ren.

För att få djupare kunskaper om föroreningar inom bostadsområdet genomfördes 2013 en kompletterande undersökning av marken, en så kallad huvudstudie. Prover på jord och ätliga växter togs och resultatet visar att det inte är hälsofarligt att äta av husbehovsodling från tomterna. Jordproverna visar förhöjda halter av metaller och det förekommer även förhöjda halter av dioxin. Huvudstudien visar att det finns behov att minska hälsorisken i ytlig jord. För att kunna bedöma risker i djup jord och vatten behövs ytterligare undersökningar.

De genomförda markundersökningarna har i huvudsak finansierats av statliga medel samt med bidrag från Borlänge kommun, Borlänge Energi och Räddningstjänsten.

Förstudien och huvudstudien finns att läsa nedan. Där finns också bilderna som visades vid informationsmötet för boende 25 september 2014 och Frågor och svar från mötet.

Förstudie Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Huvudstudie Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar Pdf, 23.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Möte med närboende Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Ornäs

Under senare delen av 1800-talet påbörjades en omfattande industriverksamhet i Ornäs. Det började med en såg med kolning i regi av Siljans kolaktiebolag som senare blev Skogens kol AB. Från år 1900 tog industriutvecklingen fart på allvar då flera olika järnverk slog sig samman för att köpa in träkol gemensamt. År 1915 byggdes två kolugnar där man som biprodukter fick tjära, terpentin och träsprit. Som mest var omkring 150 personer verksamma på området.

Verksamheten bedrevs fram till 1950 då Stora Kopparbergs Bergslags AB tog över och lade ned sågverket och kolugnarna. Istället uppfördes en transportcentral i den gamla destilleringsbyggnaden. Den försörjde järnverkets fordon med drivmedel. Transportcentralen lades ner 1972.

Biprodukterna från kolningen gav en hel del spill. Det som märkts mest är kanske tjäran som kunnat ses på ett parti av stranden och till viss del på sjöbotten vid stranden.

Arbete med att sanera området påbörjades våren 2008 med avslutning våren 2009. Tjärförorenade massor har schaktats bort från strandkant och sjöbotten och återfyllning har skett med rena massor. Åtgärd i form av rensning av tjära från stenpirer återstår och man planerar att genomföra detta något år när vattenståndet är gynnsamt. Saneringsarbetet har finansierats av statliga medel.

Borlänge kommun har låtit en konsult utföra en riskbedömning av konsekvenserna med att lämna en restförorening av tjära på två pirer. Konsulten har också utrett möjliga saneringsmetoder. Konsultens rapport finns att läsa i länk nedan.

Rapport, med tillhörande bilagor, från saneringen finns att läsa via länkar nedan:

Ornäs- Riskbedömning av restförorening på stenpir Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport från saneringen i Ornäs Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanering i Ornäs, bilaga 1 Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanering i Ornäs, bilaga 2 Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanering i Ornäs, bilaga 3 Pdf, 72.8 kB, öppnas i nytt fönster.