Borlänge kommuns logotyp

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare behövs där det finns risk för att oljeförorenat vatten kommer ut i dagvatten eller avloppsnät.

Olja kan orsaka skada på djur och växter om det släpps ut till sjöar och vattendrag. Utsläpp av olja till avloppsreningsverken kan försämra funktionen på reningsverkets reningsprocess.

Om du ska installera en oljeavskiljare behöver du anmäla det.

 1. En bygganmälan ska göras till bygglovskontoret innan installation, använd blankett: Anmälan Installation/Rivning/Underhåll/Ändring Pdf, 204 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. En registrering ska göras hos VA-huvudmannen Borlänge Energi.
  Blankett för registrering till nyinstallation av oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behövs oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska finnas för att behandla avloppsvatten från fordonstvätt och industriella processer. Oljeavskiljare ska även finnas för att minska utsläpp från hårdgjorda ytor till exempelvis parkeringar, där dagvatten som regn och snö är förorenat av olja eller där det finns risk för spill av olja.

Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer, fordonstvättar
 • Trafikbelastade ytor, exempelvis garage, större parkeringsplatser och spolplatser
 • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter, exempelvis verkstäder och bilskrotar
 • Industrier med kondensvatten från kompressorer

Krav på oljeavskiljare för privata garage

Privata garage bör i första hand vara avloppslösa, men det är inte förbjudet att ha en golvbrunn. Vid installation av golvbrunn krävs en oljeavskiljande reningsanordning oavsett om det är inom eller utom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Utom kommunalt verksamhetsområde

Efter oljeavskiljning ska avloppsvattnet ledas till en separat stenkista som inte får belastas av annat dagvatten. Utgående avloppsvatten får efter oljeavskiljning inte ledas till avloppsanläggning eller dagvattenlösning.

Inom kommunalt verksamhetsområde

Efter oljeavskiljare ska avloppsvattnet släppas på antingen det kommunala spill- eller dagvattennätet.

I mindre garage (villagarage) och maskinhallar räcker det med en enklare oljefälla, oljestopp eller oljespärr. Detta undantag gäller endast vid förvaring av fordon där enbart smältvatten och inget tvätt-/spolvatten förekommer. Du ska alltså inte tvätta bilen i ett garage där det inte finns någon oljeavskiljare.

Skötsel och krav

En oljeavskiljare behöver tömmas, underhållas och kontrolleras regelbundet.

Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler. Det kan du läsa om i: Avfallsförordningen SFS 2020:614 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska en oljeavskiljare inte användas?

Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att det inte kan läcka till golvbrunn. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Vem har ansvaret?

Du ska själv skaffa dig kunskap om föreskrifter och lagar och själv ansvara för att de följs, så kallad egenkontroll av miljöfarlig verksamhet. Det ska finnas rutiner för hur du arbetar för att minska miljö- och hälsorisker inom verksamheten. Dokumentera dina kontroller och rutiner och spara dem.

Besiktning

Vart femte år bör en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utföras av sakkunnig. Även oljeavskiljare som inte omfattas av gällande standard (SS EN 858) bör besiktigas.

Detta kontrolleras var femte år:

 • Säkerhet mot läckage av olja från oljeavskiljaren
 • Förhöjning, oljan får inte nå betäckningen
 • Flottörventil
 • Larmutrustning
 • Dimensionering
 • Täthetsprovning
 • Generell översyn av anläggningens skick

Mer information

Faktablad om oljeavskiljare (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faktablad om fordonstvättar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Borlänge Energi har hand om det kommunala avloppsnätet.

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Borlänge kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, Borlänge Energi, Dala VA Länk till annan webbplats.