Borlänge kommuns logotyp

Anslagstavla

Anslagstavlan används till att anslå alla beslut som tas i fullmäktige, utskott och nämnder.

Detta för att du som medborgare ska ha chans att överklaga besluten.


Beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder redovisas i protokoll. Ett protokoll innehåller en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och är därför tillgänglig för alla.

När fullmäktiges, utskottens och nämndernas protokoll har justerats ska de anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslagen ska sedan sitta på kommunens anslagstavla i tre veckor (21 dagar).

Justering innebär att fastställa att ett protokoll är riktigt och giltigt. Två utsedda justeringspersoner kontrollerar att protokollet överensstämmer med vad som verkligen beslutats.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp på kommunens anslagstavla.