Borlänge kommuns logotyp

Anslagstavla

Välkommen till Borlänge kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll och beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnderna.

När ett protokoll har justerats meddelas det genom anslag på denna sida. Anslagstavlan används också till att anslå bland annat kungörelser och underrättelser som kommunen är skyldig att anslå.

Beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder redovisas i protokoll. Ett protokoll innehåller en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och är därför tillgänglig för alla.

När fullmäktiges, utskottens och nämndernas protokoll har justerats ska de anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslagen ska sedan sitta på kommunens anslagstavla i tre veckor (21 dagar).

Justering innebär att fastställa att ett protokoll är riktigt och giltigt. Två utsedda justeringspersoner kontrollerar att protokollet överensstämmer med vad som verkligen beslutats.

Kommunens protokoll finns, förutom via anslagstavlan, samlade på ett ställe. Se mer via länken nedan.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga det. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Om du anser att ett beslut som kommunen fattat till exempel bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

Om du anser att ett beslut i sig är fel, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Läs mer om att överklaga beslut via länken nedan.