Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Personuppgifter, PUL

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingar av personuppgifter.

Borlänge kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kommuninvånare, näringsidkare och andra myndigheter. 

Vad menas med personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel adresser eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.  

Behandling av personuppgift

Med behandling av personuppgift menas varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter som till exempel insamling och registrering vare sig det sker på automatisk väg eller inte.  

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Ansvaret för den kommunala verksamheten är respektive nämnd och för de kommunala bolagen dess styrelser. Nämnderna och styrelserna har i sin tur utsett ett personuppgiftsombud.

När är det tillåtet att behandla personuppgifter?

Om vissa grundläggande krav är uppfyllda, till exempel att behandlingen är laglig, får personuppgifter i princip bara behandlas om den registrerade (den personuppgifterna handlar om) har lämnat sitt samtycke.

Personuppgifter får behandlas utan samtycke, om behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål till exempel:  

  • Vid myndighetsutövning
  • När en arbetsuppgift av allmänt intresse ska utföras
  • För att kunna fullgöra en rättslig skyldighet
  • För att ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
  • Efter en intresseavvägning

Uppgifterna får inte behandlas för något annat syfte som inte är förenligt med det grundläggande skälet till varför man behandlar personuppgifterna. För behandling av känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om facklig tillhörighet, politiska åsikter, religiös övertygelse, uppgifter om etniskt ursprung, hälsa eller sexualliv gäller särskilt stränga regler. Detsamma gäller då man behandlar personuppgifter och publicerar informationen på Internet eller skickar via e-post.  

Vill du veta mer

På Datainspektionens hemsida finns mer information som du kan ta del av.

Sidan senast uppdaterad