Borlänge kommun

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media. Därför har offentlighetsprincipen en mycket viktig kontrollfunktion.

Vad är offentlighetsprincipen?

  • Den ska fungera som en garanti för rättssäkerhet och effektivitet i den offentliga förvaltningen och folkstyret
  • Motverka maktmissbruk
  • Ge medborgarna möjlighet att efter eget val inhämta uppgifter och information från myndigheterna och genom detta
  • Garantera en fri samhällsdebatt samt främja allmänhetens förtroende för myndigheterna

Offentlighetsprincipen består av flera olika delar. Man brukar tala om förhandlingsoffentlighet, det vill säga att förhandlingar vid domstol ska vara offentliga. Dessutom är beslutande församlingars sammanträden offentliga, till exempel kommunfullmäktiges möten. Däremot är normalt inte kommunala nämnders sammanträden offentliga, men de kan vara det under vissa förutsättningar. Olika former av yttrandefrihet, informationsfrihet och offentligt anställdas meddelarfrihet är också en del av offentlighetsprincipen. Men den kanske viktigaste och vanligaste delen av offentlighetsprincipen rör handlingsoffentligheten. 

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär. Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Handlingsoffentligheten styrs förutom av tryckfrihetsförordningen också av en särskild offentlighets- och sekretesslag. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän i kommunen utför sitt uppdrag. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. 

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi hemliga handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är hemliga. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt eller hemligt om inte lagen medger det.Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem. Men uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt lagen har du inte rätt att ta del av. 

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium. Diariet är också en allmän offentlig handling. 

Hur gör jag för att ta del av allmänna handlingar?

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns hos stadsarkivet. Du kan göra ett besök hos myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. Om du är osäker på vart du ska vända dig hjälper vi dig att hitta rätt.

Du kan även söka i kommunens webbdiarium direkt.

Sök i webbdiariet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fort kan jag ta del av handlingarna?

Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att du ska få läsa handlingarna omedelbart om du personligen besöker kommunen. 

När du begär att få ta del av en allmän handling gör myndigheten en så kallad sekretessprövning av handlingen för att ta reda på om handlingen är allmän och om den är offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess. Normalt sett går den här prövningen mycket fort. Men myndigheten kan behöva skälig tid för att göra sekretessprövningen.

Diarium och arkiv

Personuppgiftsbehandling