Borlänge kommuns logotyp

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. Lite förenklat kan sägas att de beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är en speciell form av överklagande som gäller allmänna beslut fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna eller utskotten.

Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut är lagligt och att det har kommit till på ett lagligt sätt. Domstolen prövar inte om besluten är lämpliga.

Vem får överklaga?

Alla som är folkbokförda, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Borlänge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade av förvaltningsrätten, oavsett om de berörs personligen av beslutet eller ej.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla att protokollet justerats. I överklagandet ska det finnas uppgift om vilket beslut man överklagar och varför man anser att beslutet är felaktigt.

Observera att det i beslut som överklagas med laglighetsprövning inte finns några upplysningar om att beslutet kan överklagas eller hur man gör det.

Vart skickar jag överklagandet?

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Sådana beslut innefattar vad man brukar kalla myndighetsutövning. Den kommunala myndighet som meddelar dig beslutet är skyldig att i beslutet upplysa om hur du överklagar.

Vem får överklaga?

Endast den som är direkt berörd av beslutet kan överklaga.

Hur och när överklagar jag?

Överklagandet ska ske skriftligt. I överklagandet måste det finnas uppgift om vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Inom tre veckor från det att du fick del av beslutet ska överklagandet skickas eller lämna in det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överinstansen, till exempel domstol eller länsstyrelsen, prövar om beslutet är lagligt och lämpligt. Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.

Vart skickar jag överklagandet?

Överklagandet skickas eller lämnas in det till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Om du är berörd av ett beslut som innebär myndighetsutövning ska du också få en instruktion om hur du överklagar, som också ska innehålla adressen.

Om beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär kan det inte överklagas med laglighetsprövning.