Borlänge kommuns logotyp

Medborgarförslag

Det är inte bara politiker som kan lämna förslag genom motioner. Även du som Borlängebo kan komma med egna förslag och ställa frågor.

Ett medborgarförslag ställs till kommunfullmäktige. Det lämnas till och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller annan nämnd.

Vem kan lämna förslag?

Alla som är folkbokförda i Borlänge kommun kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för till exempel gång- och cykelvägar, skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och funktionshinderomsorg, parker och idrottsanläggningar.

Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller vara odemokratiskt och rasistiskt.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne men du kan givetvis lämna in flera förslag. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat samt innehålla avsändarens adressuppgifter. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera personer.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Lämna medborgarförslaget skriftligen. Du kan använda e-tjänsten eller fylla i en blankett.

Blankett Medborgarförslag Pdf, 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver inte använda någon speciell blankett, men för att underlätta för dig finns en färdig som du kan skriva ut. Du kan även hämta en blankett hos servicecenter i stadshuset, Röda vägen 50. Skicka ditt medborgarförslag till adressen nedan eller lämna till servicecenter eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Skicka ditt medborgarförslag till:
Borlänge kommun
Nämndservice
781 81 Borlänge

Vad händer med mitt medborgarförslag?

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

  • Du får en bekräftelse att kommunen tagit emot ditt förslag och information om på vilket fullmäktigesammanträde förslaget kommer att tas upp.
  • Medborgarförslag publiceras på Borlänge kommuns webbsida. Om du samtycker, kan ditt namn publiceras på Internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt medborgarförslag.
  • Medborgarförslaget anmäls på närmast följande fullmäktigesammanträde där fullmäktige beslutar om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om förslaget.
  • Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer du att få information om hanteringen av ärendet och om någon annan nämnd ska fatta beslut i ärendet.
  • När beslut om medborgarförslaget ska fattas, kommer du att underrättas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses vara besvarat.

Medborgarförslag är en allmän handling

När du lämnar in ett medborgarförslag eller en medborgarfråga till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. När en handling blir allmän och offentlig innebär det att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den.