Borlänge kommun

Medborgarförslag

Det är inte bara politiker som kan lämna förslag genom motioner. Även du som borlängebo kan komma med egna förslag och ställa frågor. När du lämnar in ett medborgarförslag eller en medborgarfråga till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. När en handling blir allmän och offentlig innebär det att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den.

Ett medborgarförslag ställs till kommunfullmäktige. Det kommer då att lämnas till och besvaras av politikerna i kommunfullmäktige eller annan nämnd. Ett medborgarförslag kan ställas av den som är folkbokförd i kommunen. Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

Alla som är folkbokförda i Borlänge kommun kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har kommunal rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna medborgarförslag. Vad kan medborgarförslaget handla om? Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för till exempel gång- och cykelvägar, skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och funktionshinderomsorg, parker och idrottsanläggningar.

Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller vara odemokratiskt och rasistiskt. Vilka krav ställs på ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne men du kan givetvis lämna in flera förslag. Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat samt innehålla avsändarens adressuppgifter. Du kan lämna ett förslag själv eller tillsammans med flera personer. Hur lämnar jag mitt medborgarförslag? Lämna medborgarförslaget skriftligen. Du behöver inte använda någon speciell blankett, men för att underlätta för dig finns en blankett som du kan använda.

Blanketten finns även att hämta i Stadshusets reception, Röda vägen 50.

Skicka ditt medborgarförslag till:
Borlänge kommun
Nämndservice
781 81 Borlänge

Det kan även lämnas i kommunens reception, Röda vägen 50 eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

När ditt medborgarförslag inkommit till kommunen registreras det i kommunens ärendehanteringssystem. Det blir en allmän offentlig handling vilket innebär att vem som helst kan ta del av det. Du får en bekräftelse att kommunen mottagit ditt förslag och information om på vilket fullmäktigesammanträde förslaget kommer att tas upp. Medborgarförslag publiceras på Borlänge kommuns hemsida. Om du samtycker, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt medborgarförslag.

Medborgarförslaget anmäls på närmast följande fullmäktigesammanträde där fullmäktige beslutar om ditt förslag får ställas och vem som ska besluta om förslaget. Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer du att få en tidsplan för hanteringen av ärendet och om någon annan nämnd ska fatta beslut i ärendet.

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör kommunfullmäktige eller nämnd kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses vara besvarat.