Borlänge kommuns logotyp

Miljöplan

Nu finns ett förslag till en ny miljöplan och miljöstrategi för Borlänge kommun.

Borlänge kraftsamlar för en bättre miljö. Miljönämnden i kommunen presenterar nu sitt förslag på ny miljöplan och miljöstrategi.

Miljöstrategi 2021-2030

Vi står inför den kanske största utmaningen någonsin. Syftet med miljöstrategin är att underlätta för hela kommunkoncernen att gemensamt jobba för att uppnå de uppsatta målen. Vi ska bidra till att hejda klimatförändringarna, stärka den biologiska mångfalden och skapa en cirkulär ekonomi.

Borlänge kommun kan göra viktig skillnad för miljön, men äger inte utvecklingen ensamt. Tillsammans med Borlängebor, näringsliv och föreningar kan vi göra ännu mer. Genom att kommunen går före, skapar delaktighet och samverkar med Borlängeborna och näringslivet kan vi få med oss fler i arbetet och uppnå ännu större effekt.

Miljöstrategi 2021-2030 - remissversionPDF

Ett bakgrundsdokument är framtaget för att redovisa på vilken grund delmålen i miljöstrategin har formulerats. Tanken är att det ska underlätta för alla som tar del av och ger synpunkter på miljöstrategin.

Bakgrund om målsättningar i förslag till Miljöstrategi 2021-2030PDF

Miljöplan 2021-2022

Det kräver långsiktighet och arbete under flera år för att vi ska nå målen i miljöstrategin. Miljöplanen beskriver de åtgärder som kommunen ska kraftsamla kring år 2021-2022. Därefter arbetas en ny miljöplan fram för nästföljande två år. På så sätt ska vi omsätta miljöstrategin i handling och samtidigt möjliggöra flexibilitet och att rätt åtgärd sätts in i rätt tid.

Miljöplan 2021-2022 - remissversionPDF

Skicka synpunkter på den nya miljöstrategin och miljöplanen via e-post till: nymiljoplan@borlange.se.

Vi önskar få svar i redigerbart format (word) för att underlätta sammanställningen av inkomna svar.