Borlänge kommuns logotyp

Miljöstrategi

Nu finns ett förslag till en ny miljöstrategi för Borlänge kommun.

Borlänge kraftsamlar för en bättre miljö. Miljönämnden i kommunen presenterar nu sitt slutliga förslag på ny miljöstrategi efter att den har varit ute på remiss för synpunkter.

Samrådsredogörelse

Ett stort tack riktas till er som varit med och kommit med synpunkter på förslaget till miljöstrategi och miljöplan för Borlänge kommun. Totalt har 33 remissvar inkommit med 400 olika synpunkter. Det bådar gott för det fortsatta arbetet med miljöstrategin och implementeringen av den att se det stora engagemang som lagts i den här processen.

Synpunkterna har tagits omhand och beaktats i det nya förslaget som nu skickas till kommunfullmäktige att ta ställning till. I många fall har det föranlett ändringar, i vissa fall inte. Hur synpunkterna bemötts framgår för varje enskild synpunkt i samrådsredogörelsen.

Samrådsredogörelse Miljöstrategi och miljöplan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljöstrategi 2021-2030

Vi står inför den kanske största utmaningen någonsin. Syftet med miljöstrategin är att underlätta för hela kommunkoncernen att gemensamt jobba för att uppnå de uppsatta målen. Vi ska bidra till att hejda klimatförändringarna, stärka den biologiska mångfalden och skapa en cirkulär ekonomi.

Borlänge kommun kan göra viktig skillnad för miljön, men äger inte utvecklingen ensamt. Tillsammans med Borlängebor, näringsliv och föreningar kan vi göra ännu mer. Genom att kommunen går före, skapar delaktighet och samverkar med Borlängeborna och näringslivet kan vi få med oss fler i arbetet och uppnå ännu större effekt.

Miljöstrategi 2021-2030 - slutversion Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett bakgrundsdokument är framtaget för att redovisa på vilken grund delmålen i miljöstrategin har formulerats. Tanken är att det ska underlätta för alla som tar del av och ger synpunkter på miljöstrategin.

Bakgrund om målsättningar i förslag till Miljöstrategi 2021-2030 Pdf, 676.6 kB, öppnas i nytt fönster.