Borlänge kommuns logotyp

Digitalisering

Digitaliseringen kan fungera som ett verktyg för verksamheten. Digitalisering är en möjlighet att möta borlängebons behov av service. Digitalisering handlar i första hand om verksamhetsutveckling.

Vad menar vi med Digitalisering?

Digitalisering är ett strategiskt förhållningssätt som syftar till att skapa större nytta genom nya eller förändrade arbetssätt med stöd av digital teknik. Med en åldrande befolkning, krav på utbyggd vård, skola och omsorg och betydande utmaningar inom andra områden, vet vi att våra pappersflöden måste digitaliseras för att bli effektivare.

Citat: Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen så att vi erbjuder god service till Borlängeborna"

Digitaliseringen i kommunen ska bidra till ökad öppenhet, service, effektivitet och en hållbar utveckling. Målet är att alla invånare ska kunna använda kommunens tjänster, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi skapar därför tjänster utifrån användarnas behov, och utifrån den situation och det sammanhang de befinner sig i.

Vågar tänka nytt

Att bli mer digital och att tänka nytt går hand i hand. Digitaliseringen är på väg att i grunden förändra vårt samhälle. Det har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt effektivisering och förnyelse av hela den offentliga sektorn. Vi måste pröva oss fram, förstå användarna och deras behov och ta reda på vad dem behöver göra för att förbättra vår service.

Varför är detta viktigt i Borlänge?

Vi står inför stora samhällsutmaningar, till exempel vad gäller hållbarhet, delaktighet och välfärd. Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar samtidigt som andelen yngre och äldre ökar. För att uppnå ett hållbart samhälle med fungerande välfärd där alla är inkluderade, är det nödvändigt att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Vad behöver vi för att lyckas?

  • Borlängebo i centrum - Ha ett tydligt fokus på Borlängebons behov
  • Medarbetardriven chefsstödd utveckling - Förutsätter ett förändringsledarskap med tillitsbaserad styrning och en medarbetardriven chefsstödd utveckling
  • Systemsyn - Helhetsbild och samverkan är viktiga faktorer för att kunna uppfylla Borlängebornas behov av digitala tjänster och ge en bättre service
  • IT-stöd - IT-leveransen är stabil och säker samt att IT-systemen förvaltas och utvecklas på ett bra sätt
Mål: Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med Borlänge kommun. Borlänge kommun ska tänka digitalt först och se kommunorganisationen som en digital förvaltning, där man inte ska behöva lämna samma uppgifter flera gånger.

Borlängebons perspektiv

Det ska vara enkelt att digitalt komma i kontakt med Borlänge kommun. Digitala tjänster som är enkla att använda och lätta att hitta ska underlätta vardagen för privatpersoner, organisationer och företag

Verksamhetsperspektiv

Med hjälp av moderna, användarvänliga och effektiva digitala lösningar skapas förutsättningar för att höja kvaliteten och öka effektiviteten i kommunens verksamheter samt öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare

Samhällsperspektiv

Borlänge kommun ska utvecklas och växa på ett långsiktigt och hållbart sätt. Genom att ligga i framkant inom digitalisering skapar vi goda förutsättningar för hållbar tillväxt, minskad miljöbelastning och bidrar till att Borlänge blir en attraktiv kommun att bo och verka i.