Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hur påverkar EU dig?

Vad gör EU egentligen? Det enkla svaret är att det handlar om samarbete. Ungefär hälften av kommunens verksamhet påverkas av EU-lagstiftning, direkt eller indirekt.

Det kan till exempel vara miljöbestämmelser när en ny förskola ska byggas eller riktlinjer för sysselsättning och utbildning. Med andra ord sätter EU ramarna för svensk lokal- och regionalpolitik och det påverkar din vardag. 

Det kan också vara bra att känna till att vissa lagar endast kan beslutas nationellt av EU-länderna själva, till exempel lagar om skatter, skola, socialförsäkringar och sjukvård.

Så påverkar EU dig

Över 60 år har Europeiska unionens medlemsländer samarbetat om bland annat fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Ungefär så här:

Maten

Omkring 10 000 portioner serveras dagligen i Borlänge kommuns skolor och äldreboenden. Över 60 procent av maten som serveras är ekologisk.

Din lunchtallrik hade inte varit den samma utan EU. Hela livsmedelkedjan omfattas av EU-lagstiftning, från produktion till konsumtion, och säkerställer god kvalitet, livsmedelshygien och växtskydd. Kommuner ser till att denna lagstiftning efterlevs. Vardagliga saker, som att barnens skola kan köpa in närodlad mat påverkas av EU:s beslut kring lagen om offentliga upphandlingar. 

Miljön

Borlänge kommun arbetar med att minska kommunens miljöpåverkan och samtidigt göra det lättare för dig som Borlängebo och andra aktörer i kommunen att göra rätt. 

EU:s miljölagstiftning är bland de strängaste i världen. Miljöpolitiken skyddar livsmiljöer och har krav på god dricksvatten- och luftkvalitet samt avfallshantering. Nyligen blev det klart med bland annat plastdirektivet, ett led i kampen mot miljöförstöring. 

Hela kommunkoncernen är delaktig i att göra Borlänge mer hållbar. Borlänge Energi har till exempel startat en plastinventering, för att se över behov och vilka åtgärder som behövs i kommunen.

EU jobbar också för att bevara naturvärden. I Borlänge ingår Gyllbergen, Holmösjöarna och Tvärstupet i Natura 2000, som är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Borlänge kommun har 105 Highland cattle kor vid Vassjön, Häggenäs, Noraå bruk, Båtstad-Mellsta naturreservat, Sellänget, Gammelgården i Älvravinernas naturreservat, runt Prästtjärn och i Smäckens naturreservat. Kommunen söker EU-stöd för den jordbruksmark som betas eller används för grovfoder. 

Personlig integritet

Du kan ringa, skicka sms eller surfa utan extra kostnad, oavsett var i EU du befinner dig.

Dataskyddsförordningen - GDPR – innebär ett långtgående skydd av personuppgifter på nätet. Förordningen är unik av sitt slag och stärker individens kontroll över personlig data. Kommuner och regioner ser till så att behandlingen av dina personuppgifter följer lagstiftningen. Du har tillgång till dina streamingtjänster för video och musik i hela EU, samtidigt som du kan vara säker på att dina personuppgifter är skyddade genom EU:s lagstiftning.

Social trygghet

I Borlänge finns ett målinriktat arbete med näringslivet för att vara en attraktiv ort för nyetableringar och långsiktigt företagande.

Pelaren för sociala rättigheter säkerställer rättvisa arbetsvillkor, lika möjligheter och rätten till hälso- och sjukvård, oavsett vilket medlemsland du befinner dig i. Svenska kommuner och regioner är arbetsgivare åt över en miljon människor och säkerställer att våra rättigheter efterlevs.

Som arbetstagare skyddas du mot orättvis behandling på arbetsplatsen enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. I stadgan ingår också ett förbud mot diskriminering, bland annat när det gäller lön och uppsägning.

Fri rörlighet

Unionen innebär att vi kan leva, resa, arbeta och studera inom alla medlemsländer, med i princip samma rättigheter.

Kommuner och regioner upprätthåller principerna på inre marknaden, såväl som på den digitala inre marknaden.

Dina rättigheter skyddas när du reser, till exempel vid förseningar och inställda avgångar. Oavsett om du reser med flyg, tåg, båt eller buss har du rätt till rättvis behandling.

Som EU-invånare skyddas du mot globaliseringens negativa effekter genom EU:s stöd till småföretag och regler för att säkerställa att storföretagen betalar sin andel av skatterna.

Studenter vid Högskolan Dalarna kan exempelvis studera via EU:s Erasmus+ på partneruniversitet eller praktisera vid ett företag eller en organisation. Företagare kan få hjälp från EU med alltifrån finansiering till rådgivning, företagsnätverk och utbytesprogram.

 

Så kan du påverka EU

Det är politiker från EU-länderna som tar beslut om nya EU-lagar i Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan påverka inriktningen på EU-politiken genom att rösta i valet till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Då väljer vi de 21 svenska ledamöterna som ska representera oss i parlamentet de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från 8 maj.

EU:s historia börjar strax efter andra världskriget. För att säkra freden i Europa startar sex länder ett samarbete om kol- och stålproduktion. Drygt 60 år senare har EU 28 medlemsländer. De har skapat en gemensam marknad för varor och tjänster och där EU-medborgarna fritt kan flytta mellan länderna för att arbeta och studera.

Källor: Sveriges Riksdag och SKL.

Film: Så funkar EU

Sidan senast uppdaterad