Borlänge kommuns logotyp

Finskt förvaltningsområde

Borlänge kommun är finskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2013. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter. Enligt lagens så kallade grundskydd har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna.

Eftersom Borlänge kommun är förvaltningsområde för finska har den som talar finska utöver grundskyddet ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Det förstärkta skyddet innebär att den som talar finska har:

Rätt att kommunicera på finska

Den som önskar det har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Kommunen ska ge ett muntligt svar på finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotiveringen som berör den enskilde. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.

Rätt till finskspråkig förskola

Barn har rätt att få förskola helt eller till en väsentlig del på finska, oavsett barnets förkunskaper i språket eller om språket talas hemma. Kommunen ska fråga alla vårdnadshavare som söker förskoleplats om de önskar plats på en sådan avdelning. Kommunen ska kunna erbjuda denna plats inom fyra månader.

Arbetet kring att kunna uppfylla lagens krav pågår i Borlänge kommun. Om du är intresserad av en förskoleplats minst till en väsentlig del på finska, kontakta förskoleplacerare eller samordnaren för finskt förvaltningsområde.

Rätt till finskspråkig äldreomsorg

Äldre har rätt att få äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska, oavsett den äldres språkkunskaper. Kommunen ska informera de äldre om denna rättighet.

Borlänge kommun har finsktalande personal på vissa särskilda boenden och på hemtjänst. Kommunen har också en finsk träffpunkt för äldre varannan fredag. För att veta mer kontakta ansvarig tjänsteperson inom verksamheten som din fråga gäller.

Rätt till inflytande

Borlänge kommun som förvaltningskommun ska också ge minoritetsgruppen inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. En särskild grupp med representanter från olika finska föreningar och andra intresserade samråder med kommunen regelbundet om hur arbetet med förvaltningsområdet ska förverkligas.

Rätt att lära sig och utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet

Sverigefinnar har rätt att lära sig och utveckla sitt minoritetsspråk och sin kulturella identitet, och kommunen ska främja detta. Särskilt barn och ungas användande av det finska språket och utvecklande av en minoritetskulturell identitet ska främjas.

Borlänge kommun ordnar kulturaktiviteter på finska med jämna mellanrum. Särskilt barnaktiviteter har en låg tröskel att delta också för barn som har begränsade kunskaper i finska eller som inte har några kunskaper alls i finska språket.

Mer information om aktuella kulturaktiviteter hittar du om du klickar på länken nedan:

Se aktuella kulturaktiviteter på finska

Om nationella minoriteter och minoritetsspråk på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbplatsen för de nationella minoriteterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.