Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Finskt förvaltningsområde

Borlänge kommun är finskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2013. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under mycket lång tid. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Dessa grupper utgör de svenska minoriteterna. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen syftar till att värna om minoriteterna och stärka deras rättigheter. Enligt lagens så kallade grundskydd har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna.

Eftersom Borlänge kommun är förvaltningsområde för finska har den som talar finska utöver grundskyddet ett förstärkt skydd och särskilda rättigheter. Det förstärkta skyddet innebär att den som talar finska har:

Rätt att kommunicera på finska

Den som önskar det har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. Kommunen ska arbeta för att kunna ge muntligt svar på finska samt på begäran en skriftlig översättning av beslut som berör den enskilde. Kommunen kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på finska.

Rätt till finskspråkig verksamhet

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska inom olika verksamheter. Kommunen ska arbeta för att kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska om någon önskar det.

Rätt till inflytande

Borlänge kommun som förvaltningskommun ska också ge minoritetsgruppen inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. En särskild grupp med representanter från olika finska föreningar samråder med kommunens samordnare om hur arbetet med förvaltningsområdet ska förverkligas

 

Sidan senast uppdaterad