Borlänge kommuns logotyp

Undervisningsstruktur och pedagogik

Den normkritiska pedagogiken är en viktig grund inom Toleransprojektet. Vi ägnar mycket tid till att låta eleverna problematisera normer i samtal och diskussioner. De får på så sätt också öva på att se saker och ting ur andra perspektiv än det egna.

Undervisningsstruktur

Under höstterminens uppstart får alla elever i grundskolans årskurs nio information om vad det innebär att delta i Toleransprojektet och hur man söker. Det är frivilligt att delta i projektet och det är generellt sett ett högt söktryck.

Vi strävar efter att skapa oväntade möten i de elevgrupper som bildas av de som blir uttagna att delta i projektet. Vi är nämligen övertygade om att det finns bättre förutsättningar att diskutera och lära sig förstå varandra i en heterogen elevgrupp, där allas olika åsikter får plats. Eleverna får möjlighet att se på olika frågor utifrån andras perspektiv och därmed också chansen att öka sin förståelse för olikheter.

Under nästan ett helt läsår träffas gruppen varannan vecka. Dessa träffar sker i en "neutral" lokal, utan anknytning till någon av de deltagande skolorna, och leds av Toleransprojektets pedagoger. Anledningen till att träffarna förläggs utanför skolan är att det då blir lättare för eleverna att kliva ur den roll de kanske skapat, fått eller tagit på sig på sin skola. Vid projektträffarna får eleverna chansen att testa en "annan version av sig själv".

Pedagogik

Grundpelaren i Toleransprojektet är den normkritiska pedagogiken. Den kan kortfattat beskrivas som ett sätt att belysa hur delvis omedvetna normer styr vårt lärande och beteende. Genom att problematisera normer med uppgifter, samtal och diskussioner, får eleverna möjlighet att upptäcka olika perspektiv och sätt att agera.

Olika teman används för undervisningen. Etnicitet, genus och identitet är några exempel på mer framträdande undervisningsteman. Eleverna som deltar i Toleransprojektet utvecklar därmed en förståelse för hur identiteter formas och vilka mekanismer som ligger bakom mellanmänskliga relationer.

Genom att eleverna inom projektet ökar kunskapen och medvetenheten om sig själva, ökar också deras förmåga att inta ett andrapersonsperspektiv gentemot sin omgivning.  Förhoppningen är att de därmed lättare ska kunna ta ställning i sammanhang och frågor som rör  tolerans, rasism och förståelse för människors olikheter.

Från där och då till här och nu

Grunden i vårt arbete med Toleransprojektet är autentiska, historiska berättelser från Förintelsen. Dessa berättelser tematiseras sedan och utgör grunden för de samtal, övningar, skrivuppgifter och diskussioner som vi har i gruppen. Tanken är att vi använder oss av historien för att lära om oss själva. I undervisningen och arbetet tar vi oss från där och då till här och nu. Några av de teman vi arbetar med är identitet, grupptryck, utanförskap, individens ansvar, människovärde, val och konsekvenser av olika val.

En förutsättning för att eleverna ska öppna sig med sina tankar i diskussioner är att det finns en trygghet i gruppen och en känsla av att allas åsikter är värda att höras. Av den anledningen arbetar vi parallellt med den andra undervisningen också med gruppstärkande aktiviteter. Tryggheten i gruppen är viktig under hela projektets gång men inte minst då vi som en avslutande del av arbetet åker till Polen.

Autenticitet i arbetet med de historiska berättelserna är av mycket stort värde. Därför är en resa till Förintelsens minnesplatser en integrerad del av toleranskursen. Under vår resa till Polen, i slutet av kursen, besöker vi tillsammans de platser som vi läst om under året, bland annat Auschwitz.

Koppling till läroplanen

Eleverna som deltar i Toleransprojektet är borta från sin ordinarie undervisning en dag varannan vecka. Av den anledningen är det viktigt att elevernas kunskapsinhämtning inom projektet också tas i beaktande på deras respektive skolor. Ett nära samarbete mellan skolans personal och de undervisande lärarna inom Toleransprojektet är därför en förutsättning.

Inom projektet utvecklar eleverna bland annat kunskaper inom ämnena historia, religion, svenska och bild. Samtidigt utvecklar de framför allt de övergripande förmågor som ingår i skolans samtliga ämnen, såsom förmågan att reflektera, resonera och  att se saker ur andra perspektiv.

I Lgr11 (Läroplan för grundskolan) framgår även att elever efter genomgången grundskola ska kunna använda sig av kritiskt tänkande och självständigt kunna formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. De ska ha fått möjlighet att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga. Detta blir en naturlig del av den metodik och det innehåll Toleransprojektet använder och eleverna som deltar i projektet kommer i hög grad att uppnå de målen.