Borlänge kommuns logotyp

Tvärprofessionella HTL-team

Välkommen till resultatrapportering för utvecklingsarbetet på våra två pilotskolor inom området hälsa, trygghet och lärande (HTL)!

Mellan mars 2019 och juni 2021 så har vår pilot genomförts på två F-6 skolor i Borlänge kommun. Högskolan Dalarna har under piloten följt Borlänge kommuns utvecklingsarbete och kommer vid det här tillfället att återge resultaten från framtagna forskningsfrågor kopplade till arbetet.

Forskningsfrågor:

  • Hur upplever familjer det stöd de får genom de tvärprofessionella teamen och på vilka sätt uppfattar de att stödet hjälpt dem?
  • Vilka jämförelser kan göras mellan Borlänge kommuns utvecklingsarbete och andra liknande utvecklingsarbeten, nationellt och internationellt?
  • På vilket sätt underlättar pilotprojektets arbetssätt alla barns väg till ökad hälsa, trygghet och lärande?
  • Hur kan Borlänge kommuns utvecklingsarbete bidra till ny kunskap om effekter mot segregation och ojämlikhet och hur kan aktuell samhällsvetenskaplig forskning belysa och fördjupa förståelsen av detta arbete?

I slutet av eftermiddagen kommer inbjudna gäster från Socialstyrelsens och Skolverkets nätverk för Tidiga samordnade insatser (TSI) att delta i en paneldiskussion om följeforskningens resultat kopplade till deras erfarenheter utifrån ett nationellt perspektiv.

Är du intresserad av att delta, maila ditt intresse till cecilia.wagneryd-hast@borlange.se

Hälsa, trygghet och lärande

I mars 2019 inleddes ett utvecklingsarbete med tvärprofessionella "HTL-team" vid två av Borlänge kommuns grundskolor. Bildningssektorns utvecklingsarbete syftar till att möta upp de behov som framkom i behovsanalysen från 2017 gällande social hållbarhet i Borlänge.

Jämlika förutsättningar när det gäller hälsa, trygghet och lärande ska vara prioriterade mål för det sociala hållbarhetsarbetet inom Borlänge kommun. Detta fattade kommunstyrelsen beslut om i maj 2018.

Syfte och mål med arbetet

De tvärprofessionella "HTL-team" som nu upprättats på olika nivåer inom bildningssektorn är ett utvecklingsarbete som påbörjats för att möta upp behoven och kommunens prioriterade mål. Förkortningen HTL står i sammanhanget för Hälsa, Trygghet och Lärande.

Genom att arbeta i en väl utvecklad samverkan stärks möjligheterna att hjälpa våra borlängebor att växa till självsäkra, kloka och trygga individer som klarar sig bra genom hela livet, från förskola och skola till ett liv i egenförsörjning med en god hälsa.

Tvärprofessionella "HTL-team" på skolan

Liselotte Malmberg, biträdande rektor på Nygårdskolan, berättar hur arbetet med tvärprofessionella "HTL-team" skiljer sig från tidigare arbetssätt på skolan.

Högskolan Dalarna följer utvecklingsarbetet

Jessica Wide, forskare vid Högskolan Dalarna, berättar varför högskolan valt att följa utvecklingsarbetet med tvärprofessionella team i Borlänge.

1000-kronorsloppet

Den här filmen inledde Barnrättsdagarna 2018. Den ger oss inspiration i vårt arbete och ger en bild av vad vi jobbar för; att alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor.

Livet är inte så lätt - se filmen om tidiga samordnade insatser

Genom tidiga samordnade insatser (TSI) ska alla barn och unga få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Se filmen från Skolverket och Socialstyrelsen som beskriver behovet av förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bildningssektorns utvecklingsarbete inom HTL med pilotskolorna är ett av 36 utvecklingsarbeten i landet som Skolverket och Socialstyrelsen följer utifrån regeringsuppdraget om tidiga samordnade insatser (TSI).

Se kortfilmen "Livet är inte så lätt" Länk till annan webbplats.

Aktuellt