Borlänge kommuns logotyp

Bakgrund i social hållbarhet

En viktig bakgrund och utgångspunkt för bildningssektorns utvecklingsarbete med tvärprofessionella team är kommunens övergripande mål och prioriteringar på området för social hållbarhet.

Under hösten 2016 gjordes en kartläggning av hur Borlänge kommunkoncern arbetar med social hållbarhet. Våren 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta följande definition av social hållbarhet:

  • Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan   orättfärdiga skillnader. 
  • Ett anpassningsbart och förändringsbenäget samhälle som tål påfrestningar.
  • Ett samhälle med hög tolerans, där människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 

Behovsanalys till grund för prioriteringar

Kommunstyrelsen beslutade också att en behovsanalys, med fokus på social hållbarhet, behövde upprättas. Behovsanalysen genomfördes under 2017 och ger en första samlad bild av skillnader i hälsa och levnadsförhållanden i Borlänge kommun.

Analysen visar att Borlänge i jämförelse med övriga Dalarna och riket har en lägre andel invånare med eftergymnasial utbildning och en högre andel med högst förgymnasial utbildning. Bland ungdomar finns en stor andel elever som inte är behöriga till gymnasiet samt en stor andel som inte har gymnasieexamen. Det finns också tydliga skillnader mellan olika skolor och bostadsområden. 

Vidare visar analysen att socioekonomiska förhållanden och  låg utbildningsbakgrund hos föräldrarna är av mycket stor betydelse för barnens skolresultat. Orsakerna till att elever inte klarar sin skolgång kan vara många, men psykisk ohälsa, bristande föräldrastöd, språksvårigheter och/eller trångboddhet som försvårar studiero vid läxläsning är några exempel.

Behovsanalysen visar också att många barn och unga i Borlänge lever under så pass knappa ekonomiska förhållanden att det räknas som barnfattigdom. Låga inkomster gör att många hushåll blir beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen som förvärvsarbetar och uppbär förvärvsinkomst skiljer sig markant mellan olika bostadsområden och bland de Borlängebor som saknar arbete och förvärvsinkomst är många utrikesfödda.

Jämlik hälsa, jämlik trygghet, jämlikt lärande

I maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande ska vara prioriteringar och fokusområden för det sociala hållbarhetsarbetet i Borlänge kommun. Till grund för beslutet ligger behovsanalysen tillsammans med definitionen för social hållbarhet och synpunkter från sektorernas ledningsgrupper.