Borlänge kommuns logotyp

Organisation

Utvecklingsarbetet är organiserat så att tvärprofessionella team träffas och samverkar på olika nivåer. Bildningssektorns ledningsgrupp, HTL-team utvecklingsgrupp, HTL-team skola och HTL-team barn är de fyra nivåerna inom organisationsstrukturen.

Ambitionen med det utvecklingsarbete som bildningssektorn påbörjat är att arbeta främjande och förebyggande med insatser både på samhälls-, områdes-, grupp- och individnivå. I det förebyggande arbetet är det viktigt att hitta tidiga tecken på behov bland individer och grupper. Insatser ska göras för att på olika sätt minska risken att ouppfyllda behov leder till sociala problem som påverkar hälsan, tryggheten och lärandet negativt.

Utvecklingsarbetet är organiserat så att tvärprofessionella team träffas och samverkar på olika nivåer. Att teamen är tvärprofessionella innebär att de består av personer med olika kompetenser och från olika verksamheter. Bildningssektorns ledningsgrupp, HTL-team utvecklingsgrupp, HTL-team skola och HTL-team barn är de fyra nivåerna inom organisationsstrukturen. 

Förkortningen HTL står för hälsa, trygghet och lärande och pekar mot kommunens prioriterade mål och fokusområden, det vill säga jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande.

Bildningssektorns ledningsgrupp

Bildningssektorns ledningsgrupp ansvarar för det övergripande HTL-arbetet i sektorn. Gruppen leds av sektorchef och består av verksamhetschefer för arbetsmarknadsenheten (AME), vuxenutbildningen (VUX), individ- och familjeomsorgen (IFO), elevhälsan, förskolan och skolan. Ledningsgruppen beslutar om övergripande ramar för utvecklingsarbetet i förhållande till verksamhetens mål och resurser.

HTL-team utvecklingsgrupp

HTL-teamens utvecklingsgrupp leds av strateger med stöd av samordnare. Utvecklingsgruppen ska fungera som ett analyserande forum och hantera övergripande frågor på samhälls- och gruppnivå. Gruppen består av chefsrepresentanter från centrala elevhälsan, IFO, AME, kultur och fritid samt rektorer från respektive pilotskola.

Andra myndigheter och civilsamhället är också viktiga aktörer i utvecklingsarbetet och kommer vid behov att bjudas in att delta. Genom en representant från Region Dalarna kompletteras gruppen och arbetet med en koppling till familjecentral och ungdomshälsa där samverkan redan pågår.

HTL-team skola

I dagsläget är två av kommunens F-6-skolor, Nygårdskolan och Tjärnaskolan, med som pilotskolor i utvecklingsarbetet. På respektive skola finns ett HTL-team som leds av en samordnare. De fasta medlemmarna i teamet är samordnare, rektor, fältassistent, resurs från ESI (f.d. Öppenvården) samt representanter från skolans elevhälsoteam, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. Teamets medlemmar kompletterar varandra genom att de  kan bidra med kunskap från sina olika professioner. 

Bild föreställande Nygårdskolans HTL-team, maj 2019

HTL-team på skolan avser arbeta främjande och förebyggande på grupp- och individnivå med stöd och insatser riktade till alla grupper eller individer med ökad risk för ohälsa. De problemområden som tas upp men behöver övergripande, långsiktiga och samordnade insatser lyfts vidare till HTL-teamens utvecklingsgrupp.

I skolans HTL-team kan medlemmarna rådgöra om ett barn anonymt. På så vis kan de snabbt få rådgivning av andra professioner när de lyfter ett ärende.

HTL-team barn

I vissa fall kan skolans HTL-team göra bedömningen att ett barn är i behov av individuellt anpassade insatser från ett ”eget” tvärprofessionellt team. I sådana fall kommer barnet och dess familj att erbjudas stöd från teamet. Om familjen tackar ja till stödet samtycker de också till att information delas inom teamet och en samverkansprocess inleds.

Barn ska alltid, utifrån ålder och mognad, göras delaktiga i processen. Den kompetens barnet och familjen behöver ur det privata eller professionella nätverket i sitt individuellt anpassade HTL-team kommer till möten på skolan i stället för att familjen ska behöva förflytta sig. Fokus ska hela tiden ligga på att identifiera möjliga lösningar som ser till barnets bästa.

Främjande och förebyggande

Att HTL-teamen ska arbeta främjande innebär att de ska arbeta för att stärka barnens allmänna välmående och positiva utveckling. Främjande insatser är mer generella insatser för att stärka barnens hälsa, trygghet och lärande.

Det förebyggande arbetet innebär att tidigt upptäcka, minska och förhindra risker eller riskmiljöer för barn. Förebyggande insatser är mer specifika än de främjande insatserna och bygger på identifierade problem/behov.

Målsättningen med det främjande och förebyggande arbetet är att på sikt minska andelen barn i behov av insatser på grund av en bekräftad, större problematik.