Borlänge kommuns logotyp

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Regeringen har givit Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser (TSI). Socialstyrelsen och Skolverket arbetar nu gemensamt för utveckling av TSI.

En viktig del i satsningen är att de stödjer 35 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla.
Borlänge kommun har ansökt och tilldelats plats inom TSI med vårt utvecklingsarbete HTL.

Inom ramen för TSI-uppdraget ska också särskilda insatser riktas mot:

  • riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden
  • barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Tidiga insatser är viktiga för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga. Som ett led i arbetet för att motverka gängvåld har regeringen beslutat att brottsförebyggande arbete ska ingå som en del i TSI-uppdraget.

Syftet är att förstärka det brottsförebyggande arbete som redan pågår i regioner och kommuner, eller utveckla det som saknas och behöver byggas upp. Fokus ligger på samordning mellan skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt polis men också andra relevanta aktörer som fritidssektorn och civilsamhället.

Borlänge kommun har ansökt och tilldelats plats inom TSI brottsförebyggande för att arbeta med riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden inom ramen för vårt utvecklingsarbete HTL.

Skolverket och Socialstyrelsens uppdrag kring TSI ska slutredovisas till regeringen i juni 2023.

  • Ingen giltig användare vald.