Borlänge kommuns logotyp

Hej

Det finns en plan

Att sätta upp mål och jobba för att uppnå dem har otaliga gånger visat sig vara ett sätt att nå framgång. Samma sak gäller för en kommun, vi ska ha en tydlig riktning för alla våra verksamheter och en plan för hur vi ska nå fram och samtidigt handskas med Borlängebornas pengar på ett klokt och genomtänkt sätt.

Vi vågar säga att vi är riktigt bra i flera sammanhang, men också mindre bra i andra. Och det är just då de uppsatta målen är som viktigast.

Målen i Borlänge kommuns strategiska plan, som är beslutad av den politiska organisationen, ser ut så här:

SKOLAN

Vi ska ha en skola i världsklass med fokus på kunskap och arbetsro, så att alla når sina mål och kan välja sin egen framtid.

Fokus för att uppnå målsättningen

Genom att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande hjälper vi Borlängeborna att bli självsäkra, kloka och trygga individer som klarar sig bra genom hela livet, från förskola och skola till ett liv i egenförsörjning med en god hälsa.

Vi ska ge våra barn och unga det stöd som krävs för att klara målen i skolan. Detta ska ske med hjälp av behörig och kompetent personal som bidrar till jämlik hälsa, trygghet och lärande. Vi ska skapa ett bra samspel mellan elever, lärare, föräldrar och skolpersonal, där roller och förväntningar är tydliga. Det ska vara nolltolerans mot kränkningar i skolan.

I samarbete med företag och offentliga verksamheter ska fler flexibla utbildningar tillskapas som leder till arbete. Snabbspår och validering av nyanlända prioriteras där praktik och lärlingsplatser ska erbjudas i större utsträckning.

VÅRD OCH OMSORG

Vi ska ha en god vård och omsorg så att Borlängeborna har möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa.

Fokus för att uppnå målsättningen

Alla Borlängebor ska ges möjlighet att leva självständigt med ett gott liv och god hälsa. En god hälsa gör det möjligt för Borlängebon att identifiera och förverkliga sina egna mål och känna trygghet och inflytande över vardagen oavsett var i livet man befinner sig.

Vi ska erbjuda vård och omsorg där individens behov står i centrum och där alla ska mötasmed respekt och omtanke. Genom förebyggande folkhälsoarbete ska jämlik hälsa, jämlik trygghet och jämlikt lärande främjas och därmed skapa möjligheter till högre livskvalitet. Viska bygga fler boendeformer för äldre samt stärka stödet till anhörigvårdarna. Inom de olikaomsorgsverksamheterna ska vi öka inflytandet, delaktigheten och valfriheten.

TRYGGHET

Vi ska arbeta målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer så att tryggheten ökar i Borlänge.

Fokus för att uppnå målsättningen

Borlängeborna ska kunna känna sig trygga, det är en viktig faktor för välbefinnande och hälsa. Upplevelsen av trygghet hänger ihop med tillit, delaktighet, inflytande och säkerhet. I en värld som förändras och i en stad som växer blir det extra viktigt att stärka den sociala hållbarheten.

Genom bättre dialog med borlängeborna ökar vi tilliten, delaktigheten och inflytandet. Kommunens brottsförebyggande insatser ska utvecklas i samarbete med polisen och civilsamhället. Tillsammans ska vi bekämpa brottsligheten kompromisslöst.

BOENDE

Vi ska bygga trevliga boendemiljöer så att Borlänge fortsätter växa och är en attraktiv bostadsort för fler.

Fokus för att uppnå målsättningen

Byggande av attraktiva boendemiljöer ska locka fler att bosätta sig i staden och på landsbygden. Genom att vara Sveriges byggvänligaste kommun ska nya bostäder tillskapas med blandade upplåtelseformer.

Vi ska bygga över 1500 nya bostäder med variation i läge och utbud. Bebyggelse som är prisvärd, miljövänlig och utvecklad för en modern stad ska prioriteras. Hållbart byggande vad gäller bland annat material, återbruk, låga drifts- och underhållskostnader samt solceller ska uppmuntras

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Vi ska vara en motor i näringslivsutvecklingen och minska arbetslösheten, så att fler vill och kan arbeta och etablera sig i Borlänge.

Fokus för att uppnå målsättningen

Alla Borlängebor ska kunna leva ett gott liv med både ekonomisk och social trygghet. En förutsättning för detta är ett framgångsrikt näringsliv som skapar arbetstillfällen. Då krävs tillgång till kompetens samt en väl fungerande infrastruktur för transporter, information och energi.

Vi ska i samarbete mellan kommunen och företagen skapa en långsiktig näringslivsstrategi för tillväxt. Den ska tydliggöra kommunens roll för att främja privat företagande både vad gäller utveckling och etableringar. Samverkan mellan kommunen, företagen och andra aktörer måste utvecklas. Vi ska arbeta med insatser som möter arbetsmarknadens behov och får fler Borlängebor i egenförsörjning

KULTUR OCH FRITID

Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv, så att det främjar demokrati, hälsa och livskvalitet för alla.

Fokus för att uppnå målsättningen

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamhet främjar hälsa och livskvalitet och gör Borlänge till en attraktiv kommun att leva och bo i. En god hälsa bland Borlängeborna ger ökade förutsättningar för deltagande i arbetsliv och utbildning. Detta gynnar i sin tur samhällsutveckling och demokrati och kan bidra till att minska segregation.

Vi ska ge de ideella krafterna bra förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Särskilt viktigt är att barn och unga prioriteras och får möjlighet att utvecklas genom kultur- och fritidsaktiviteter. Jämställdhet och inkludering ska genomsyra föreningarnas verksamhet. Borlänges naturområden ska utvecklas för att fler ska kunna ta del av dessa rekreationsmöjligheter.

MILJÖ

Vi ska ha ett miljömässigt hållbart Borlänge, så att vi lämnar över en bra miljö till framtidens generationer.

Fokus för att uppnå målsättningen

Borlänge ska bli en av de bästa miljökommunerna i Sverige. En hållbar och attraktiv stad med hållbara transporter, en giftfri miljö samt närodlad, ekologisk och klimatsmart mat. Med höga naturvärden och biologisk mångfald värnar vi miljön och ökar livskvaliteten för Borlängeborna. Det ska vara lätt för Borlängeborna att leva hållbart.

För att lyckas krävs tydliga strategier med sikte på de nationella och globala klimat- och miljömålen. Genom att tänka innovativt, framåt och nytt möjliggörs och motiveras arbetet för att bli en ledande miljökommun. Vi ska ha fokus på höga miljökrav i upphandlingar, energi- och resurseffektivisering och utveckla produktionen av förnybar energi.

DIGITAL UTVECKLING

Vi ska vara drivande i den digitala utvecklingen, så att vi erbjuder en god och effektiv service till Borlängeborna.

Fokus för att uppnå målsättningen

Invånarnas krav på mer digital service ökar, liksom att i högre grad kunna kommunicera med våra verksamheter. Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar.

Vi ska bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov, hitta nya arbetssätt samt minska kostnaderna. För detta behövs digital kompetens vilket innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg. För att kunna delta i det digitala samhället ska vi underlätta för Borlängeborna så att alla har samma rätt och möjlighet till att bidra och vara delaktig.

SEGREGATION

Vi ska bryta segregationen, så att klyftorna minskar och bygger ett hållbart Borlänge.

Fokus för att uppnå målsättningen

Borlänge ska vara en välkomnande kommun som tydligt står upp för värderingar om jämlikhet och demokrati. Alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder är en resurs och en del i att utveckla kommunen. Borlänge ska präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla Borlängebor.

Vi ska arbeta för att säkerställa jämlika uppväxt och levnadsvillkor så att förutsättningar ges för att alla ska trivas och känna sig inkluderade i Borlänge. Att främja hälsa, trygghet och lärande är fokus i det arbetet.

Vi ska gå på offensiven mot segregationen i skolan. En skola där barn från olika kulturer får möta varandra är en bra skola för alla. Vi ska bryta bostadssegregationen genom att ha blandade upplåtelseformer i hela vår stad.

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, så att vi kan fortsätta ge god service till Borlängebon.

Fokus för att uppnå målsättningen

Borlänges största arbetsgivare är Borlänge kommun och som arbetsgivare måste vi lyckas med att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs ett ständigt pågående och långsiktigt arbete på bred front. Kommunen har en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning inom flertalet yrkeskategorier och samverkan med högskolan, näringsliv och andra samhällsaktörer är viktigt för att hitt vägar framåt.

Vi vill att kommunen ska vara en arbetsgivare som skapar förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och friska medarbetare, ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor och en god allmän hälsa med balans mellan arbete och fritid. Arbetet ska fortsätta med att förbättra personalens arbetsmiljö. Den gemensamma värdegrunden och ledarskapet är viktiga delar för att medarbetarna ska trivas och vara framgångsrika i sitt arbete.