Borlänge kommuns logotyp

För dig som politiker

På denna sida samlas information som kan komma till användning för dig som är politiker i Borlänge kommun.

Personuppgifter till förtroendemannaregister

Kommunen behöver information och kontaktuppgifter till dig för att det administrativa arbetet ska fungera. Uppgifterna är nödvändiga för att Borlänge kommun ska kunna betala ut arvode och att du ska få tillgång till system som är nödvändiga för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag som politiker. Därför behöver du fylla i blanketten ”Förtroendevald” som du finner via länken nedan. Blanketten lämnas in till kommunfullmäktiges nämndsekreterare i samband med att du väljs in. Partiets gruppledare ansvarar för inlämningen.

Möten och protokoll

Protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder finner du under rubriken Protokoll. Inför kommunfullmäktiges sammanträden publiceras dagordning och handlingar under rubriken Kommunfullmäktiges dagordning och handlingar. Dessa publiceras i regel en vecka innan sammanträde. Aktuella sammanträdesdagar finner du under rubriken Sammanträdestider.

Kallelse och handlingar till nämnder och utskott kommer i regel finns tillgängliga i Netpublicator fem dagar innan sammanträdet.

Outlook

Du som förtroendevald i Borlänge kommun kommer att få en borlange.se-mejladress. I mejlen kommer du viktig information och kallelser till sammanträden och det är därför viktigt att du regelbundet bevakar den.

Efter att blanketten ”Förtroendevald” lämnats in och en borlange.se-mejladress har skapats till dig kommer du att få ett informationsblad från nämndsekreterare om hur du kommer igång med mejlen. Som förtroendevald ska du vara införstådd med de skyldigheter som hanteringen av e-post innebär.

I informationsbladet ”E-postadress för dig som förtroendevald” finns också information om vad allmän handling innebär. Det är viktigt att du läser informationen så du har kunskap om hur det fungerar att arbeta i en offentlig verksamhet, mer information finner du i informationsbladet via länken nedan.

Alla medarbetare i Borlänge kommun ska ha gemensam e-postsignatur, se instruktioner i dokumentet ”Instruktion för signatur till e-post” via länken nedan. 

iPad

Som förtroendevald kommer du få tillgång till och ansvara för en iPad. Borlänge kommun strävar efter en digital arbetsplats. I iPaden kommer du få tillgång till ett system, Netpublicator, där kallelser och handlingar till sammanträdena kommer att finnas. I iPaden kommer du också kunna läsa din borlange.se-mejl.

När ditt förtroendeuppdrag avslutas ska iPaden lämnas tillbaka till IT Kundtjänst. Besöksadressen är: Röda vägen 50, Hus D, bottenvåning

Netpublicator

I appen Netpublicator som finns i din iPad kommer du ha tillgång till kallelser och handlingar till nämndsammanträdena. När protokoll signeras digitalt görs det via Netpublicator.

För att få behörighet till Netpublicator behövs din borlange.se-mejladress. Du kommer då få ett mejl med en länk. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Mobilt bank-ID

Mobilt bank-ID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Borlänge kommun kommer att digitalt justera sammanträdesprotokollen, därför kommer det att krävas ett mobilt bank-ID för att utföra detta. Om du inte har ett mobilt bank-ID, kontakta då din bank för att få hjälp.

Nämndsekreterare kommer att informera dig om hur det går till när protokollen signeras digitalt.

Frånvaro vid nämndsmöte

Om du som ordinarie ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde kontakta då nämndsekreteraren. Då kommer ersättare att kallas in enligt gällande inkallelseordning, ”Ordning för inkallande av ersättare”. Det är viktigt att du informerar nämndsekretaren i så god tid som möjligt. Ett visst antal ledamöter behövs för att beslut ska kunna fattas av nämnden och därför är det viktigt att ersättare kallas in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Arvoden

När du har blivit vald till ett uppdrag är du berättigad till arvode för bland annat sammanträden i samband med detta. Mer information om vilka bestämmelser som gäller kring arvoden och ersättningar finner du i Arvodesreglementet. Du har också rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Arvodesreglemente för förtroendevalda Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lönespecifikationen finner du digitalt via www.swedbank.se/edokument Länk till annan webbplats.. Logga in med ditt mobila bank-ID.

Intyg om förlorad arbetsinkomst

När du ansöker om ersättning om förlorad arbetsförtjänst ska du för varje sammanträde/förrättning fylla i blanketten ”Intyg om förlorad arbetsförtjänst”, dokumentet finner du nedan. Du måste tillsammans med den lämna ett intyg från din arbetsgivare som styrker det du anger.

En gång om året sker utbetalning av pensionsavgift för förlorad arbetsförtjänst gällande politikeruppdrag i Borlänge kommun. Utbetalning sker under maj månad. Belopp under 10 kr betalas inte ut.

OBS! HR-Lön har just nu tekniska problem med Arbetsgivarintygen vilket leder till en del dröjsmål vid utskick.

E-tjänst - Intyg om förlorad arbetsförtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst - Beställa intyg, arbetsgivarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resekostnader

Vid inställelse till sammanträde eller protokollsjustering utgår resekostnader för det antal kilometer som överstiger avståndet 12 km tur och retur, närmaste färdväg mellan bostad och sammanträdeslokalen.

Om du har ersättningsanspråk med anledning kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet (BIA) använder du blanketten ”Ersättning för tjänsteresor med egen bil”, dokumentet finner nedan eller via länken.

Reseräkning fyller du i när du är berättigad till traktamente, det vill säga när du utför ditt uppdrag utanför Borlänge kommun och har merkostnader för kost och logi. Till det använder du blanketten ”Inrikesresa” som du finner nedan eller via länken.

Planer, styrdokument och blanketter

Planer och styrdokument

Blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text