Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

För dig som politiker

På denna sida samlas information som kan komma till användning för dig som är politiker i Borlänge kommun.

Möten och protokoll

Protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och nämnder finner du under rubriken Protokoll. Inför kommunfullmäktiges sammanträden publiceras dagordning och handlingar under rubriken Kommunfullmäktiges dagordning och handlingar. Dessa publiceras i regel en vecka innan sammanträde. Aktuella sammanträdesdagar finner du under rubriken Sammanträdestider.
 

Arvoden

När du har blivit vald till ett uppdrag är du berättigad till arvode för bland annat sammanträden i samband med detta. Mer information om vilka bestämmelser som gäller kring arvoden och ersättningar finner du i Arvodesreglementet – Arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda, fastställt av kommunfullmäktige 2014-11-18. I dokumentet finns även bilagor med ersättningsnivåer för år 2015.
 

Ersättning förlorad arbetsinkomst

När du ansöker om ersättning om förlorad arbetsförtjänst ska du för varje sammanträde/förrättning fylla i blanketten Förtroendevalda, intyg om förlorad arbetsförtjänst. Du måste tillsammans med den lämna ett intyg från din arbetsgivare som styrker det du anger.
 
Ditt yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska vara inlämnat till nämndsekreterare senast 3 månader från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
 

Resekostnader

Vid inställelse till sammanträde eller protokollsjustering utgår resekostnader för det antal kilometer som överstiger avståndet 12 km tur och retur, närmaste färdväg mellan bostad och sammanträdeslokalen.
Om du har ersättningsanspråk med anledning kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet (BIA) använder du blanketten Ersättning för tjänsteresor med egen bil.
Reseräkning fyller du i när du är berättigad till traktamente, det vill säga när du utför ditt uppdrag utanför Borlänge kommun och har merkostnader för kost och logi. Till det använder du blanketten Inrikes resa.
 

E-postadresser till politiker

Kommunstyrelsen beslutade 30 oktober 2012 att förtroendevalda i Borlänge kommun ska tilldelas en e-postadress genom borlange.se.
Från och med 1 april 2013 får du som politiker din e-post skickad till den officiella kommunadressen (borlange.se). 

 

Informationssäkerhetsinstruktion

Borlänge kommuns informationssäkerhetsinstruktion för användare riktar sig till alla användare av kommunens information, politiker, anställda och extern personal. Instruktionen redovisar hur man som användare ska agera för att upprätthålla en god informationssäkerhet.

 

Protokoll

Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika nämnder redovisas i protokoll. I protokollet redogörs ärendet, de förslag och yrkanden som förekommit och vilka beslut som fattats.

Sidan senast uppdaterad