Borlänge kommuns logotyp
Dalahäst framför entrén till servicecenter. Skylt med Borlänge kommuns logotyp ovanför entrédörrarna.

Förvaltningar och sektorer

Borlänge kommuns verksamhet är indelad i fyra olika sektorer. Varje sektor ansvarar för många olika verksamheter och enheter inom kommunen.

Fredrik Holm är tillförordnad kommundirektör i Borlänge kommun. Han leder cheferna för kommunens fyra sektorer och tillsammans bildar de kommunens ledningsgrupp.

Bildningssektorn

Bildningssektorn omfattar Borlänges alla förskolor och skolor. Hit hör också områden som arbetsmarknad och integration. Inom bildningssektorn finns även verksamheter för att stödja barn, elever och familjer.

Olika politiska nämnder styr sektorns arbete inom olika verksamheter: skolnämnden, gymnasienämnden samt social- och arbetsmarknadsnämnden.

Lars Walter är chef för bildningssektorn.

Sociala sektorn

Sociala sektorn är sektorn för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Hit hör bland annat hemtjänst och kommunens olika boenden. 

Helhetssyn, tillgänglighet, inflytande och gott bemötande är sektorns honnörsord och är en förutsättning för att ge borlängeborna stöd och hjälp till social trygghet och en god hälsa.

Den politiska styrningen sker via omsorgsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden.

Pernilla Söderlund är chef för sociala sektorn.

Samhällsbyggnadssektorn

Samhällsbyggnadssektorns uppdrag är att skapa förutsättningar för att leva och arbeta i ett attraktivt och hållbart Borlänge – idag och i framtiden.

I sektorn ingår näringslivskontoret , plan- och byggkontoret, miljökontoret, samt strategi- och exploateringskontoret. Även Borlänge kommuns kultur- och fritidsverksamhet ingår i sektorn.

Den politiska styrningen sker via kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Louise Nordström är tillförordnad chef för samhällsbyggnadssektorn.

Sektorn för verksamhetsstöd

Inom sektorn för verksamhetsstöd finns många olika verksamheter. Gemensamt är att verksamheterna ger service till Borlänge kommuns medarbetare och till den som vill komma i kontakt med Borlänge kommun.

Exempel på verksamheter inom sektorn är ekonomikontor, HR, servicecenter och IT-avdelning.

Den politiska styrningen för verksamhetsstöd sker via kommunstyrelsen.

Eva Bjurling är tillförordnad chef för sektorn verksamhetsstöd.