Borlänge kommuns logotyp

Kommunrevisionen

Revisionen består av nio ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. I revisionens reglemente kan du läsa om vilket uppdrag kommunens revisorer har.

Revisorerna ska varje år uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda ledamöter i dessa. En viktig del i den årliga granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande är tillfredsställande.

Revisionen har enligt kommunallagen till uppgift att årligen pröva om:

 • Kommunstyrelsens, övriga nämnders, fullmäktigeberedningars och kommunala bolags verksamhet utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • Verksamheten bedrivits enligt av kommunfullmäktige fastställda mål
 • Verksamheten bedrivs effektivt och att man har en god ekonomisk hushållning
 • Räkenskaperna är korrekta och rättvisande
 • Legala krav tillgodoses
 • Den interna kontrollen som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Syftet är att pröva om respektive nämnds aktiva åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera verksamheterna är tillräckliga i fyra avseenden:

 • Ledning och styrning
 • Verksamhetsplanering
 • Tillämpning och genomförande
 • Resultat och måluppfyllelse

Begreppet "att granska all verksamhet årligen" definieras av kommunrevisorerna som "att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat utifrån väsentlighet och risk".

Varje revisor utövar sitt uppdrag självständigt vilket innebär att han eller hon har rätt att anföra sin egen mening i revisionsberättelsen och bestämma om anmärkning eller erinran skall riktas mot någon nämnd, styrelse eller enskild förtroendevald och om ansvarsfrihet skall tillstyrkas. De förtroendevalda revisorerna biträds av auktoriserade revisorer.

Ledamöter revisionen

Ulla Olsson (M), ordförande ulla.olsson@borlange.se
Mariann Nordlöf (S), vice ordförande
Kifle Ashgedom (MP)
Andreas Åslin (L)
Jan Holgersson (C)
Krister Svensson (KD)
Stefan Eriksson (SD)
Kjell Gustafsson (V)
Jesper Eriksson (OFA)

Revisionens rapporter

Läs nedan i revisionens rapporter vad som noterats vid granskningar av verksamheten.


 • Ingen giltig användare vald.