Borlänge kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens strategiska miljöarbete och för en hållbar utveckling. De ska också verka för en god stads- och landskapsmiljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.

Nämnden fullgör också uppgifter inom områden som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet, därutöver uppgifter enligt särskilt beslut av kommunfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar och utför de skyldigheter och uppgifter som åligger kommunen i lag om lägenhetsregister (2006:378) och i frågor om dispenser om strandskydd. Nämnden ansvarar för kommunens arbete med naturvård och är Borlänge kommuns trafiknämnd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens arbete med detaljplanering, för arbetet med friluftsliv liksom för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelskontroll. Nämnden ansvarar också för den myndighetsutövning som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning.

Leder strategiskt miljöarbete

Nämnden ska även processleda, stödja och samordna kommunens strategiska miljöarbete och ansvarar för kommunens energi- och klimatrådgivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utses av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Juha Nieminen Jusola (S), ordförande
Jenni Sjöblom (M), 1:e vice ordförande
Daniel Johansson (KD), 2:e vice ordförande
Marit Hultqvist (S)
Nujin Hajo Stenberg (S)
Ovou Amarov (S)
Rolf Holmqvist (M)
Hardy Bergman (M)
Sonny Petterson (SD)
Bernt Andersson (SD)
Monika Selahn (C)
Arne Lissmats (L)
Rikard Rudolfson (V)

Ersättare

Johan Håkansson (S)
Tiina Jansson (S)
Tommy Leppänen (S)
Kjell Eriksson (S)
Patrick Magnusson (M)
Gunnel Fallgren (M)
Maria Holmström (M)
Stefan Andersson (SD)
Nils Gustaf Valdemar Stéen (-)
Hans Holmén (KD)
Lars Reyier (C)
Björn Lidén (L)
Mikael Morin (MP)

E-postadresser ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Pdf, 202.5 kB, öppnas i nytt fönster.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden.