Borlänge kommuns logotyp

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun.

Nämndens verksamheter regleras i en gemensam ram för hela landet i form av socialtjänstlag (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om bostadsanpassningsbidrag. Utöver dessa lagar gäller av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.

Nämnden ansvarar för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel inom ordinärt och särskilt boende samt dagverksamhet.

Omsorgsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som utsetts av kommunfullmäktige.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Ledamöter

Marianne Henriksson (M), ordförande
Lars Ivarsson (S) 1:vice ordförande
Anita Tjernberg (-), 2:e vice ordförande
Monica Bodin-Baglien (S)
Lars Jansson (S)
Mikael Henrikson (S)
Lars Karlsson (M)
Linda Svärd (M)
Stefan Andersson (SD)
Helen Henricsson (KD)
Linda Zetterström (C)
John Thornander (L)
Karin Rosenberg (MP)

Ersättare

Bertil Stoltz (S)
Marianne Qvist (S)
Lars Olov Hentilä (S)
Carola Lodén (S)
Jenni Sjöblom (M)
Jessica Nilsson (M)
Maria Norman (M)
Nils Gustaf Valdemar Stéen (-)
Jan Svälas (SD)
Carina Östlund (KD)
Bernardus Belt (C)
Frida Lacis (L)
Lennart Östh (V)