Omsorgsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 50
Ordförande Omsorgsnämnden
Anita Nordström (S)
0243-74643
Nämndsekreterare
Tovelinn Eriksson
0243-736 75
Dela sidan på sociala medier

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorgen i Borlänge kommun.

Nämndens verksamheter regleras i en gemensam ram för hela landet i form av socialtjänstlag (SoL), hälso- och sjukvårdslag (HSL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utöver dessa lagar gäller av kommunen beslutade måldokument och riktlinjer.

Omsorgsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter


Anita Nordström (S) ordförande
Nicole Skoglund (OFA) 1:e vice ordförande 
Irene Vidlund Bjurman (M) 2:e vice ordförande

Irja Fors (S)
Jenny Lerström (S)
Erik Arnberg (S)
Linda Zetterström (C)
Sören Hellberg (C)
Håkan Castor (L)
Anders Bringborn (M)
Jenni Sjöblom (M)
Lena Paajanen (KD)
Benny Sjöblom (SD)
Anita Tjernberg (SD)
Lennart Öst (V)

 

Ersättare

Marianne Qvist (S)
Dersim Seyfettin Tekes (S)
Ylva Jansson (S)
Leopoldo Letelier (S)
Ayan Ubahle (S)
Ulf Rydén (C)
Rebecca Brodin (L)
Johanna Berglund (OFA)
Jenny Edberg (M)
Gunnel Fallgren (M)
Lars I Karlsson (M)
Dennis Gottberg (KD)
Kent Stenberg (SD)
Vakant (SD)
Tyra Vidlund Bjurman (V)


Protokoll

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad