Samhällsbyggnadsnämnden
Bevakas och hanteras av registrator för nämnden:
0243-740 00 vx
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress: Palladium, Sveagatan 21
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
Ronny Beyer (S)
Nämndsekreterare
Sandra Sjöberg
Dela sidan på sociala medier

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsyggnadsnämnden har som övergripande mål att verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ som behövs i frågor som rör planläggning, byggande och fastighetsbildning samt lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet. Därutöver är nämnden myndighetsutövare inom plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare som väljs av kommunfullmäktige proportionellt efter antalet röster varje politiskt parti har fått i kommunvalet.

De ärenden som ska behandlas av nämnden bereds av nämndens arbetsutskott som består av fem ledamöter inom nämnden. Rätten att fatta vissa beslut har delegerats till arbetsutskottet, ordförande och tjänstepersoner, se samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning nedan.

Datum då arbetsutskott och nämnd sammanträder hittar du i kommunens sammanträdeskalender.

E-postadresser ledamöter

Ledamöter


Ronny Beyer (S) ordförande
Elina Brodén (MP) 1:e vice ordförande
Stefan Nätz (M) 2:e vice ordförande
Patricia Hansen (S)
Vakant (S)
Christian Kaddik (S)
Bertil Lindahl (L)
Lars Reyier (C)
Kent Forschner-Hell (SD)
Kjell Forslund (SD)
Hans Moberg (M)
Hans Gunnar Holmén (KD)
Sofia Nyström (V)

Ersättare

Bengt Bäcke (S)
Irja Fors (S)
Stefan Pettersson (S)
Per Svantes (S)
Torbjörn Thalin (OFA)
Hans Ingvarsson (L)
Michael Stridsberg (C)
Sonny Pettersson (SD)
Kenneth Tjernberg (SD)
Hardy Bergman (M)
Anna Granlund (M)
Daniel Stoor (KD)
Tyko Persson (V)

Sidan senast uppdaterad