Borlänge kommuns logotyp

Råd och styrgrupper

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel pensionärsrådet och funktionshinderrådet. På så vis kan pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd organiseras av omsorgsnämnden och är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och styrelser och nämnder i Borlänge kommunkoncern.

Rådet är remissinstans i frågor som rör äldre personer. Pensionärsrådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta äldre personers synpunkter i ett tidigt skede. Rådet ska ge pensionärsorganisationerna i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt när det gäller verksamheter som rör äldre personer Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för äldre personer.

Pensionärerna får genom pensionärsrådet en större delaktighet i samhällets insatser och planer. Pensionärernas representanter kan i pensionärsrådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och resulterar i god livskvalitet.

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.


Kommunala funktionshinderrådet

Kommunens funktionshinderråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i Borlänge kommunkoncern. Rådet är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt när det gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera och samråda om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderrådet är självständigt remissorgan i samhällsplaneringsfrågor inom kommunen.

Funktionshinderorganisationernas ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.