Nämndsekreterare
Tovelinn Eriksson
0243-736 75
Nämndsekreterare
Emma Andersson
0243-746 71
Dela sidan på sociala medier

Råd och styrgrupper

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel pensionärsrådet och handikapprådet. På så vis kan pensionärsföreningarna och handikappföreningar ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Kommunala pensionärsrådet

Kommunens pensionärsråd organiseras av omsorgsnämnden och är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer och styrelser och nämnder i Borlänge kommunkoncern.

Rådet är remissinstans i frågor som rör äldre personer. Pensionärsrådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta äldre personers synpunkter i ett tidigt skede. Rådet ska ge pensionärsorganisationerna i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt när det gäller verksamheter som rör äldre personer Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för äldre personer.

Pensionärerna får genom pensionärsrådet en större delaktighet i samhällets insatser och planer. Pensionärernas representanter kan i pensionärsrådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i samhället och resulterar i god livskvalitet.

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.

Ledamöter

Anita Nordström (S), omsorgsnämnden
Conny Kans (V), omsorgsnämnden
Sören Hellberg (C), omsorgsnämnden   
Ann-Cathrin Löfvenhamn (-), omsorgsnämnden
Kenneth Persson (S), kommunstyrelsen

Ersättare

Janette Bäckman (S), omsorgsnämnden
Anders Bringborn (M), omsorgsnämnden
Kaj Löfvenhamn (-), omsorgsnämnden
Agneta Nyvall (-), kommunstyrelsen

 

Kommunala handikapprådet

Kommunens handikappråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationer och styrelser och nämnder i Borlänge kommunkoncern. Rådet är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Handikapprådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt när det gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera och samråda om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning. Handikapprådet är självständigt remissorgan i samhällsplaneringsfrågor inom kommunen.

Handikapporganisationernas ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.

Ledamöter

Kommunstyrelsen: Anita Nordström (S) Ordförande
Omsorgsnämnden: Lars-Erik Skoglund (OFA)
Omsorgsnämnden: Lena Paajanen (KD)
Arbetsmarknads- och socialnämnden: Maud Nordfeldt Holmqvist (V)
Fritidsnämnden: Kjell Mosell (-)
Barn- och bildningsnämnden: Lena Löfgren Berglund (C)
Byggnadsnämnden: Nicklas Widlund Bjurman (MP)

Ersättare

Kommunstyrelsen: Agneta Nyvall (-)
Omsorgsnämnden: Eva Bergqvist (V)
Omsorgsnämnden: Kerstin Borg (M)
Arbetsmarknads- och socialnämnden: Ann-Cathrin Löfwenhamn (-)
Kulturnämnden: Ewa Gustafsson (V)
Barn- och bildningsnämnden: Håkan Karlsson (S)
Miljönämnden: Tommy Leppänen (S)

Protokoll

Sök protokoll för kommunfullmäktige, styrelse, nämnder och utskott i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad