Borlänge kommuns logotyp

Styrmodell

Borlänge kommuns styrmodell ligger till grund för hur alla politiker och medarbetare i kommunen ska verka och arbeta för att bidra till att Borlängebon får de bästa förutsättningarna till ett bra liv.

Vad är en styrmodell?

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen uppnås. Styrmodellen visar också processerna och de förhållningssätt som bör genomsyra hela Borlänge kommun.

Styrmodellen skapar förutsättningar för helhetssyn och förenkling av styrning och samordning. Detta gör vi genom att arbeta efter ledorden decentralisering, förenkling, tillgänglighet, effektivisering och koncernnytta.

Vår viktigaste utgångspunkt i arbetet ska alltid vara Borlängebon. Verksamheten ska hela tiden arbeta och utvecklas utifrån vad som är värdeskapande för Borlängebon. I det arbetet ska helhetssyn och långtgående decentralisering kombineras.

Styrmodellen är indelat i fyra delar som vi kallar pusselbitar. Detta för att symbolisera att de sitter tätt ihop och att de ofta går in i varandra. De fyra pusselbitarna är: Kvalitetsledning, Planeringsprocess, Ledarskap och Värdegrund.​

Mer information om de fyra pusselbitarna:

Kvalitetsledning

​Ett kvalitetsledningssystem är en struktur för att styra, utveckla, dokumentera och följa upp kvaliteten i en organisation. Kvalitetsledningssystemet ska beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet är uppbyggt och vad som krävs för att kvalitetssäkra verksamheten.

Kommunen har rubricerat kvalitetsledningssystemet så här:

 • Lagar och regelverk
 • Övergripande interna styrdokument
 • Resultat och dokument från planeringsprocessen
 • Uppföljning
 • Processer, rutiner och checklistor
 • Avvikelse-, klagomål- och synpunktshantering
 • Kommungemensamma modeller och dokument för kvalitetsledning

Planeringsprocess

Planeringsprocessen styr hur kommunen planerar och följer upp genomförandet av verksamhet och ekonomi. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och i verksamheterna.

​Kommunens främsta planeringsdokument är den strategiska planen med ekonomiska ramar som beslutas av kommunfullmäktige. I planen finns mål för god ekonomisk hushållning och måluppfyllelsen bedöms via beskrivna indikatorer och styrdokument.

Respektive nämnd upprättar årligen en nämndplan där de beskriver hur de ska utföra fullmäktiges uppdrag och arbeta för att nå målen för god ekonomisk hushållning inom fastställda ekonomiska ramar. Nämndplanen ligger sedan till grund för den verksamhetsplanering som respektive verksamhet gör inför varje år.

Ledarskap

Ledarskapet i Borlänge kommun är viktigt i vår strävan att ge ännu bättre service till Borlängeborna.

​Cheferna har en viktig roll att skapa förutsättningar och undanröja hinder för att medarbetarna ska vara framgångsrika i sitt arbete. Vi främjar synsättet att det är medarbetarna som kan verksamheten och skapar värde för Borlängebon och som också kan förbättra verksamheten. Detta kräver modiga ledare som möjliggör nya arbetssätt i vardagen. Därför är det av vikt att vi tydligt visar vart vi är på väg och i stora drag hur vi ska ta oss dit.

Kommunens chefer ska vara föredömen i arbetet med en gemensam värdegrund och styrmodellen. Ledarskapet avgör om vi lyckas med det arbetet och får de effekter vi önskar. Med fokus på helheten och syftet med verksamheten kan våra chefer skapa en långsiktig och hållbar verksamhet. ​

Ledarfilosofi

Borlänge kommuns ledarfilosofi slår fast att den som är chef och ledare i Borlänge kommun har en mycket viktig roll och funktion och förväntas i sitt ledarskap vara:

Tydlig ledare

 • Jag tar ansvar för verksamheten och för att uppsatta mål nås.
 • Jag tar ansvar för att Borlänge kommuns värdegrund levandegörs i min verksamhet.
 • Jag är ett föredöme, det är mina handlingar som räknas.​

Modig ledare

 • Jag vågar agera.
 • Jag uppmuntrar och stödjer kreativitet och initiativkraft.
 • Jag strävar efter att förstå helheten och är lojal med fattade beslut.​

Kommunikativ ledare

 • Jag skapar delaktighet i syfte att nå verksamhetens mål.
 • Jag skapar entusiasm inför en uppgift genom samverkan och samarbete.​

Långsiktig ledare

 • Jag skapar tid för reflektion för mig och för mina medarbetare.
 • Jag reflekterar inför viktiga eller svåra beslut om vilka värden som är viktiga.​

Coachande ledare

 • Jag vill att mina medarbetare ska växa och utvecklas.
 • Jag visar inlevelse i mina medmänniskors behov.
 • Jag följer upp och återkopplar genom att ge feedback

Värdegrund

Genom en tydlig värdegrund kan vi utveckla vår verksamhet med en stark vi-känsla och gemensamma värderingar. En stark värdegrund ökar vår förmåga att attrahera och rekrytera rätt medarbetare som delar våra värderingar.

Värdegrunden ska genomsyra vår verksamhet. Vid rekrytering och utveckling av chefer är detta särskilt viktigt då de är föredömen i organisationen och levandegör värdegrunden i vardagen.

Jag finns här för Borlängebon

Det innebär att jag har fokus på mitt uppdrag. Jag är professionell och trevlig i mitt bemötande.

Att vi har Borlängebon i fokus och hjälper oss att förstå syftet med verksamheten och vem vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på Borlängebon och anpassar verksamheten utifrån deras behov och kan leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt.​

Jag gillar utmaningar

Det innebär att jag vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Jag vill utvecklas och växa. Jag är stolt över mitt arbete.

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet då vi tror på att det är de som har störst kunskap om verksamheten. Genom att få medarbetarna att "känna" målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar en större arbetsglädje i organisationen.​

Jag möter varje människa med öppenhet

Det innebär att jag visar respekt för alla jag möter. Jag har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt bemötande, både inom organisationen och mot våra Borlängebor. Genom dialog med Borlängeborna kan vi ge ännu bättre service i Sveriges trevligaste stad.