Kommunikatör
Madelene Håll
0243-73 741
Dela sidan på sociala medier

Stabil ekonomi för Borlänge kommun

Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2017 beräknas till plus 41,7 miljoner kronor. Även delårsbokslutet för årets första åtta månader visar ett överskott och det innebär att de finansiella målen uppfylls under 2017.

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat visar att de åtgärder i nämnderna och verksamheterna som gjort under de senaste åren har börjat ge effekt. 

– Vi fortsätter att genomföra viktiga förändringar och effektiviseringar som långsiktigt ska ge oss bättre förutsättningar att satsa och utveckla en stabil och god service inom skolan och omsorgen, sägerJan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Prognosen för hela året visar ett resultat på plus 41,7 miljoner kronor (11,6 miljoner kronor över det budgeterade helårsresultatet).  I delårsresultatet, perioden januari-augusti, ingår ett överskott för driftverksamheten på totalt 61,9 miljoner kronor (mot budgeterat 35,4 miljoner kronor). Prognosen för driften för året är minus 14 miljoner kronor.

Fortsatt positiv trend för omsorgs- och barn- och bildningsnämnden

De två stora nämnderna, barn- och bildning och omsorgsnämnden visar bättre resultat än på flera år. Nämnderna har arbetat med handlingsplaner och anpassat verksamheterna för att hålla budget. Omsorgsnämnden har lyckats vända ett stort ekonomiskt underskott och beräknar ett överskott för hela året på 4,5 miljoner kronor. 

– Det finns fortfarande utmaningar att jobba med, men det har gjorts omfattande insatser för att minska kostnaderna och samtidigt höja kvaliteten i verksamheten. Vi arbetar utifrån Borlängebornas behov och livssituation, bland annat i hur vi utvecklar våra verksamheter för att tillmötesgå behoven av vård och omsorg, säger Anita Nordström (S), ordförande i omsorgsnämnden. 

Barn- och bildningsnämnden visar ett överskott på plus 13,4 miljoner kronor i helårsprognosen. Det kan förklaras med att barn- och bildningsnämnden har fått mer pengar i budgeten och välfärdsstödet från regeringen. 

– Vi har gjort flera riktade insatser för att rekrytera fler till läraryrket, exempelvis genom lärarutbildningskontraktet för studenter på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna, kompanjonlärare som är nyanlända akademiker och samarbete med lärare från 2047 Science Center (tidigare Framtidsmuseet), säger Mari Jonsson (S), Barn- och bildningsnämndens ordförande.

Fler behöver vård och stöd än budgeterat

Efter årets första åtta månader är det främst arbetsmarknads- och social verksamhet och kollektivtrafiken som visar underskott. Arbetsmarknads- och socialnämnden visar i augusti ett beräknat underskott på minus 38,5 miljoner kronor för helåret. Det beror främst på fler personer har behövt vård eller stöd än budgeterat. Flera åtgärder pågår med att få fler personer i arbete, bland annat pågår utmaningen ”dubbelt upp”, som är ett inlånat koncept från Örnsköldsviks kommun. I Örnsköldsvik har satsningen visat goda resultat, där 334 personer fått arbete under ett års tid.

– Med dubbelt upp ser vi möjligheten att ta ett krafttag och vända utvecklingen för de långtidsarbetslösa och fler Borlängebor i sysselsättning, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Avslutningsvis beräknar kommunstyrelsen ett överskott för hela året med +8,3 miljoner kronor, det beror bland annat på byggbonus, outnyttjad reserv och lägre kapitalkostnader på grund av mindre investeringar än beräknat.

 

Kontaktpersoner

Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen
E-post: jan.bohman@borlange.se  
Telefon: 070-238 71 26

Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande
E-post: anita.nordstrom@borlange.se
Telefon: 072-544 88 54

Mari Jonsson (S), barn- och bildningsnämndens ordförande
E-post: mari.jonsson@borlange.se
Telefon: 070-301 18 54  

Jörg Bassek, chef sektorn för verksamhetsstöd och tf ekonomichef
E-post: jorg.bassek@borlange.se
Telefon: 0243-666 25

Överskott för Borlänge kommun när 2016 summeras

Bokslutet för Borlänge kommun visar ett överskott på 218,8 miljoner för år 2016.

Stora satsningar i Borlänges skolor

Idag besökte Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Borlänge och Tjärnaängskolan.

Sänkta sjuktal ska ge en god omsorg

Måndagen den 11 september kommer Anita Nordström (S), omsorgsnämndens ordförande och Lars Ivarsson (S), kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, till Borlänge bibliotek för att prata om omsorgsfrågor med trendbrott i fokus.

Borlänge kommun utmanar näringslivet med ”Dubbelt upp”

Borlänge kommun startar en utmaning, med målet att så många långtidsarbetslösa som möjligt ska komma ut i arbetslivet. Utmaningen pågår mellan den 1 september 2017–31 augusti 2018.