Borlänge kommuns logotyp

Övriga stiftelser och fonder

Här hittar du stiftelser och fonder som Borlänge kommun förvaltar men som du inte själv kan ansöka om medel ur.

Beslut om utdelning av medel ur dessa stiftelser och fonder tas av ansvariga nämnder och/eller andra utsedda personer.

Stiftelser och fonder som rör utbildning

Nedanstående stiftelser, stipendier och fonder rör barn, utbildning och kultur. Du kan få bidrag om du är studerande, lärare eller om du spelar något instrument.

Stiftelsen Borlänge kommuns grundskolefond

Stiftelsens medel ska användas till förmån för elever i grundskolan inom kommunen, företrädesvis för:

  1. Belöning och uppmuntran åt elev som visat god kamratskap eller berömvärd flit
  2. Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
  3. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
  4. Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt.
  5. Förvärv av materiel eller andra saker eller annat gemensamt för eleverna.
    Stiftelsen är avsedd för elever inom kommunens grundskola. 

Stiftelsen A F Huzéns m fl donationsfond

Stiftelsen är till för studiestipendier för ungdom under 21 år i kommunens gymnasieskola. 

Stiftelsen Doktorinnan Moréns donation

Stiftelsens medel ska användas som bidrag till lärare som gjort förtjänstfullt arbete för utveckling av skolan. Bidrag lämnas till lärare som tjänstgör i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling för studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt arbete. I andra hand ska det användas som stöd och uppmuntran till efterlevande lärare som tjänstgjort i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling. 

Stiftelsen Lillebror Söderlunds stipendiefond

Utdelning till särskilt begåvade elever vid stadens musikskola, som önskar fortbilda sig vid någon högre läroanstalt eller till någon person som redan är inskriven som elev vid dylik läroanstalt. Stipendiet är tillägnat elever vid Borlänge kommuns musikskola. 

Lars Roos-stipendiet

Fondens medel ska gå till framstående pianister verksamma i Dalarna. Dalarna måste inte vara födelselän. Alla skilda genrers pianister kan komma i fråga. Mottagaren ska vid beslutstillfället inte ha fyllt 20 år och stipendiet utses av rektor för musikskolan i Borlänge. 

Stiftelsen Hjalmar Sundelöfs minnesfond

Utdelningen får användas som belöning eller uppmuntran till någon, som varit eller är verksam inom skolan, och som på ett särskilt sätt bidragit till arbetsgemenskapen inom skolfamiljen - från yngsta elev till äldsta trotjänare. Avkastningen får även användas till ökande av trivseln inom skolans väggar (till exempel för att höja stämning vid festlighet, för att pryda elev- och lärarrum eller liknande). Stiftelsen är avsedd för Hagaskolan.

Lektor Gösta Norströms fond

Från fonden skall utdelas stipendier varje år till elever på Hagagymnasiet. Stipendierna avser delas ut till en duktig och skötsam elev i avgångsklassen i ämnena företagsekonomi och rättskunskap (eller motsvarande) samt till elev som utmärkt sig i idrott.

Matjeses Karl-Erik Eriksson donationsfonder (Borlänge-Tunabygdens Scoutkår, KFUM, KFUK)

Utdelning ska användas för föreningens befrämjande. 

Tomt Carl Gustav Anderssons fond

100 år efter testatorns död (1935) äger socknen rätt att förbruka den årliga räntan av fondens medel. Första utdelning är möjlig 2036. 

Edith och John Bååths minnesfond

Stiftelsens medel ska användas för konstnärlig utsmyckning av lokaler ägda av Borlänge kommun eller andra allmänna samlingslokaler. Medlen disponeras av Borlänge kommuns kultur- och fritidsnämnd. 

Ingegerd Hellströms stiftelse

Stiftelsen tillägnas vuxna utvecklingsstörda som är 30 år och äldre. Medlen ska användas för semester-/rekreationsresa och utdelas årligen till Kärnans fritidsgård.

Sven Olof Anderssons stipendium

Stipendium delas ut vartannat år för att främja finsnickeri. Konstnärlig verkshöjd och hantverksskicklighet ska vara avgörande i bedömningen av stipendiat

  • Ingen giltig användare vald.