Borlänge kommuns logotyp

Nätverk och länkar

Här hittar du länkar till företag, organisationer och lokala nätverk som du kan ha nytta av i ditt företagande.

A-Kassan för egenföretagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - För dig som egenföretagare kan a-kassan vara en bra försäkring om verksamheten skulle gå omkull.

ALMIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAlmis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och verksamheten omfattar lån, riskkapital och rådgivning i innovationsfrågor.

Allabolag.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Allabolag.se är en sökmotor där du finner bolagsinformation om verksamhet och ekonomisk status.

Bergslagsbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Partnerskap Bergslagsbanan är ett samarbetsprojekt bestående av 14 kommuner som finns i anslutning till Bergslagsbanan. Partnerskap Bergslagsbanan arbetar för att näringsliv och medborgare längs banan ges möjlighet att fortsätta verka och leva längs banan.

Bergslagsdiagonalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Partnerskap Bergslagsdiagonalen bildades 1994. Sjutton kommuner och fyra regioner beslutade att officiellt driva det arbetet som pågick sedan 1989, nämligen att utveckla det undermåliga vägnätet mellan landskapen.

Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Bolagsverket handhar register och statistik om företag och föreningar.

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Uppdraget är att göra Sverige mer attraktivt att göra affärer med och bidrar med expertis och stöd för att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Erbjuder även tjänster för investeringar i Sverige.

Coompanionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Coompanion utvecklar kooperativt företagande och erbjuder skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning.

Dala Sports Academylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Dala Sports Academy är ett klusterinitiativ där aktörerna Högskolan Dalarna, Falu Kommun, Borlänge Kommun, Region Dalarna, Dalarnas Idrottsförbund, Stiftelsen Teknikdalen och EU:s regionala utvecklingsfond gemensamt samverkar. Arbetet sker med vetenskap som grund, samverkan som metod och hållbar tillväxt som mål.

Dalarna Businesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Näring till Dalarnas näringsliv. Dalarna Business är en förening av företag i Dalarna. För företag i Dalarna. Stora som små. Från Grövelsjön till Avesta. Från Grängesberg till Furudal. Och allt och alla däremellan. 

Dalarna Science Parklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Man vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Välutvecklade processer erbjuds till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Dalarnas Studentkårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Dalarnas Studentkår är en förening för alla som studerar vid Högskolan Dalarna och liknas ofta vid en fackförening för studenterna. Verksamheten bygger på två delar, en utbildningsdel och en studiesocial del.

Dalabananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Intresseföreningen Dalabanan består av 14 kommuner. Intresseföreningens huvuduppgift är med en enad röst verka för en positiv utveckling av Dalabanan på lång sikt. Syftet är att tydliggöra och kommunicera ut nuvarande problem och att definiera vilka insatser som krävs för att uppnå önskad förbättring

Exportkreditnämnden, EKNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - EKN är en affärspartner till exporterande företag och banker. De försäkrar både små och stora affärer i de flesta av världens länder. EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

Falun Borlänge Regionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Huvuduppdraget som regionens utvecklingsbolag är att öka regionens attraktionskraft genom att marknadsföra regionen och driva utvecklingsprojekt, med syfte att bidra till ett dynamiskt näringsliv och en hållbar tillväxt.

Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Företagarna verkar för att skapa förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag.

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Högskolan Dalarna bildades 1977 och har idag ca 18 000 studenter. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Högskolan Dalarna har sin verksamhet koncentrerad till två campus – Campus Falun och Campus Borlänge.

Intresseföreningen Bergslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Intresseföreningen Bergslaget arbetar med att positionera och stärka Bergslagen nationellt och internationellt. Intresseföreningen Bergslagets medlemmar är 23 kommuner i fem län samt Region Dalarna, Region Värmland, Region Örebro län och landstinget i Västmanlands län.

IUC - Industriellt Utvecklings Centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - IUC Sverige är ett nationellt nätverk av industriella utvecklingscentra – ett innovationsnätverk.

Kommerskollegiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. De arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Länsstyrelsen är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan människor/kommuner och regering/riskdag och centrala myndigheter. De arbetar med allt från att ge tillstånd och utöva tillsyn till mer övergripande samhällsplanering.

Leader/Dalälvarnas Utvecklingsområde - Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. 

Mellansvenska Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsägd, oberoende och opolitisk ideell organisation som grundats av regionens företag. Uppdraget är att utveckla och underlätta handel, såväl nationell som internationell, påverka politiska beslut som stöder regionen och företagen, samt erbjuda affärsnätverk och utbildningar.

NyföretagarCentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Nyföretagarcentrum erbjuder branschoberoende och kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning genom hela starta-företag-processen.

Näringsdepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Departementet ansvarar för regeringens näringslivspolitik.

Partnerskap E16 - Partnerskap E16 är ett samarbete mellan Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby. Partnerskapet verkar för att driva vidareutveckling av E16 och därmed bidra till kontinuerlig ökning av alla kommuners konkurrenskraft.

Patent- och registreringsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Registrerar företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Region Dalarna är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna.

SAMIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. De samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när inspelad musik sprids via radio/TV och vid offentliga framföranden.

SOM - SOM (Sveriges Oberoende Musikproducenter) är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag. SOM är organiserat som en ideell förening.

STIMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Stim ger tillstånd till att framföra musik offentligt samt inkasserar och fördelar ersättningen individuellt.

Speed Businesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- Affärsnätverk & Employer Branding är en av de mest tids- och kostnadseffektiva formerna för kontaktskapande och nya relationer i kombination med föreläsningar för personal på lokala företag.

Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti - och detaljhandeln. De stöttar sina medlemmar kring arbetsrättslig- och affärsjuridisk service, hjälp med säkerhetslösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning. 

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Myndighet som handhar beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar.

Svenska Uppfinnareföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Främjar uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. Driver uppfinnarnas frågor samt verkar för förbättrade villkor. Bevakar och påverkar lagstiftningen inom immaterialrätt. En allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor att verka och växa.

Triple Steelixlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i regionen.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket för dig som funderar på att starta, ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. En webbplats med praktisk och nyttig information och service.

Visit Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- Destinationsbolaget Visit Dalarna har ett övergripande ansvar för utvecklingen av Dalarnas besöksnäring. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner.

Västerdalsbanan - Intresseföreningen Västerdalsbanan består av kommunerna längs banan. Syftet med arbetet i föreningen är att arbeta för ett ökat användande av banan främst för godstrafik.

Senast uppdaterad: 30 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här