Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Djurhållning och lantbruk

Olika former av djurhållning kan upplevas som störande för närboende. En sådan störning regleras i miljöbalken och ingår i begreppet "olägenhet för människors hälsa".

Djur & djurskyddstillsyn

Djurskyddstillsyn bedrivs av länsstyrelsen. Anmälnings- och djurskyddsärenden hänvisas till Länsstyrelsen Dalarnas växel 023-810 00.

Störningar från exempelvis katter, hundar och hästar ingår i hälsoskyddstillsynen och hanteras av miljökontoret.

Lantbruk

Inom lantbruket finns områden där miljönämnden bedriver tillsyn. Det gäller sådant som kan påverka miljön negativt om det görs i känsliga områden eller på fel sätt. Exempel på sådant kan vara hantering av gödsel, bekämpningsmedel och cisterner.

Kommunens Highland Cattle-kor

Kommunens intresse för att hålla betesdjur i egen regi föddes 1994 då det sk Vassjöprojektet drogs igång.

Vassjön var på den tiden en helt igenväxt slättsjö som efter avverkningar av skog, röjningar, fräsning av rotfilt, bränning av gräs och förna samt grävning för att utöka vattenarealen, restaurerades till en slättsjö med öppna strandängar. Målet var att återskapa en attraktiv miljö för ett rikt växt- och djurliv. Ett viktigt led i detta arbete, och för att behålla öppenheten, var att hålla betesdjur på de återskapade strandängarna. De första betesdjuren av Skotsk höglandsboskap, Highland cattle, inköptes sommaren 1994. Några Borlängeföretag sponsrade dessa första inköp av djur.

De första områdena som brukades var strandängarna runt Vassjön och de gamla betesmarkerna på Häggenäsudden. 1997 nyttjades 35 ha mot det drygt dubbla 2009. Initiativtagare till Vassjöprojektet var Tunabygdens Fågelklubb, Miljökontoret, Borlänge kommun samt Stora Skog (nuvarande Bergvik Skog).

Vid Vassjön byggdes foderbord och ligghallar i form av arbetsmarknadsprojekt

Sidan senast uppdaterad