Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Avloppsvatten från dagvattenbrunnar kan innehålla ämnen som skadar djur och växter och detta vatten avleds ofta till sjöar och vattendrag utan föregående rening.

Läs mer om oljeavskiljare i miljökontorets informationsblad om oljeavskiljare.

Sidan senast uppdaterad